Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Systémy sociálnej ochrany – MISSOC

Čo je to MISSOC?

Vzájomný informačný systém o sociálnej ochrane EÚ (MISSOC) poskytuje podrobné, porovnateľné a pravidelne aktualizované informácie o vnútroštátnych systémoch sociálnej ochrany v angličtine, francúzštine a nemčine.

MISSOC dvakrát ročne (v januári a v júli) uverejňuje aktualizované informácie o systémoch sociálnej ochrany v 28 členských štátoch a na Islande, v Lichtenštajnsku, v Nórsku a vo Švajčiarsku vrátane:

  • porovnávacích tabuliek, ktoré zahŕňajú12 hlavných oblastí sociálnej ochrany: financovanie, zdravotné a nemocenské dávky, príspevky v materstve, starobe, dávky pre pozostalých, úrazové dávky (v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania), rodinné prídavky, príspevky v nezamestnanosti, príspevky na životné minimum a dlhodobú zdravotnú starostlivosť;
  • organizačných schém a krátkych opisov systémov sociálnej ochrany v 32 zúčastnených krajinách;
  • krátkych opisov hlavných mechanizmov sociálnej ochrany pre samostatne zárobkovo činné osoby.

MISSOC zároveň každý rok aktualizuje série príručiek o vnútroštátnych systémoch sociálneho zabezpečenia určené pre občanov, ktorí menia bydlisko v rámci Európy.

Kto používa systém MISSOC?

Informačný systém MISSOC slúži najmä:

  • tvorcom politiky a zamestnancom verejnej správy
  • výskumným pracovníkom a študentom
  • všetkým, ktorí sa rozhodnú žiť alebo pracovať v inej európskej krajine

Ako je zaistená aktualizácia informácií?

Správu systému MISSOC koordinuje osobitný útvar Európskej komisie. Každá zúčastnená krajina menuje jedného alebo dvoch korešpondentov z príslušného ministerstva alebo inštitúcie, ktorá je zodpovedná za oblasť sociálnej ochrany. Korešpondenti pravidelne aktualizujú porovnávacie tabuľky a príručky pre vnútroštátne systémy sociálneho zabezpečenia.

Zdieľať stránku