Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Analýza, hodnotenie, hodnotenie vplyvu

Analýza, hodnotenie, hodnotenie vplyvu

Európska spoločnosť a trhy práce sa rýchlo menia. V pozadí týchto zmien je široká škála faktorov, ako sú napríklad globalizácia, technologický pokrok a starnutie populácie.

Európska komisia poskytuje tvorcom politík podporu uskutočňovaním analýz významných trendov v sociálnej oblasti a na trhu práce. Podrobnejšie informácie nájdete na týchto webových stránkach v častiach:

Komisia takisto hodnotí dosah politík a programov EÚ, aby sa uistila, že prispievajú k vzniku pracovných miest, riešeniu sociálnych otázok a podpore rovnakých príležitostí. Podrobnejšie informácie nájdete na týchto webových stránkach v časti:

Každý rok Európska komisia uverejní viac ako 50 štúdií. Vypracovanie väčšiny týchto štúdií je financované z programu EÚ PROGRESS. Štúdie zamerané na oblasť zamestnanosti, sociálnych záležitostí a rovnakých príležitostí, ktorých vypracovanie si objednala Európska komisia, nájdete na týchto webových stránkach v časti Databáza dokumentov.

Zdieľať stránku