Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Hodnotenie a hodnotenie vplyvu

Hodnotenia a posúdenia vplyvu vykonávané Komisiou a zamerané na politiky a fondy v oblasti zamestnanosti, sociálnych záležitostí a začlenenia sa riadia zásadami a pokynmi týkajúcimi sa lepšej právnej regulácie.

Všetky plánované a prebiehajúce hodnotenia a posúdenia vplyvu v tejto oblasti politiky je možné nájsť na webovej stránke Komisie „Vyjadrite svoj názor“. Všetky ukončené hodnotenia a posúdenia vplyvu v oblasti zamestnanosti, sociálnych záležitostí a začlenenia od roku 2014 sú k dispozícii v časti „súvisiace dokumenty“.

Naše oddelenie sa zaoberá aj hodnoteniami a posúdeniami vplyvu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.

V pokynoch týkajúcich sa lepšej právnej regulácie sa okrem iného vyžaduje, aby sa politiky a fondy podrobili posúdeniu vplyvu na zamestnanosť a sociálnu oblasť. Je dôležité zabezpečiť, aby sa riadne posúdil aj ich vplyv na zamestnanosť a pracovné podmienky, sociálnu ochranu a začlenenie, zručnosti a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Zástupcovia manažmentu a zamestnanci – sociálni partneri – zohrávajú v procese posúdenia vplyvu osobitnú úlohu:

Štúdie zadané Európskou komisiou na potreby hodnotení a posúdení vplyvu v oblasti zamestnanosti, sociálnych záležitostí a začlenenia sú dostupné na tejto webovej stránke a možno ich vyhľadať v katalógu publikácií.

Komisia poskytuje členským štátom aj usmernenia a podporu pri monitorovaní a hodnotení Európskeho sociálneho fondu (ESF) a Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD). Tým sa zabezpečí konzistentnosť a porovnateľnosť údajov a členským štátom to pomôže pri poskytovaní kvalitatívnych analýz, monitorovaní údajov a hodnotení.

Zdieľať stránku