Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Správy 30/03/2020

Koronavírus: Komisia predstavuje praktické usmernenia na zabezpečenie voľného pohybu pracovníkov v kritických povolaniach

Komisia dnes vydala nové praktické rady, ktorými chce zabezpečiť, aby sa mobilní pracovníci v rámci EÚ, najmä tí, ktorých povolania sú kriticky dôležité v boji proti pandémii koronavírusu, mohli dostať na pracovisko.

Týka sa to okrem iného pracovníkov poskytujúcich zdravotnú starostlivosť, pracovníkov v odvetví potravinárstva a v ďalších základných službách, ako je napríklad starostlivosť o deti či o starších ľudí, či kritického personálu v oblasti verejných služieb.

Kontroly na vnútorných hraniciach na obmedzenie šírenia koronavírusu, ktoré zaviedli členské štáty, sú síce pochopiteľným krokom, no je potrebné, aby pracovníci v kritických odvetviach dokázali prísť na miesto určenia bez zbytočného odkladu.

dnes zverejnených usmerneniach sa vymedzuje zoznam pracovníkov, ktorí vykonávajú kriticky dôležité povolania a u ktorých sa nepretržitý voľný pohyb v rámci EÚ považuje za nevyhnutný. Zoznam uvedený v týchto usmerneniach nie je vyčerpávajúci.

Okrem týchto konkrétnych kategórií pracovníkov sa v usmerneniach uvádza, že členské štáty by vo všeobecnosti mali cezhraničným pracovníkom prekročenie hraníc povoliť, ak je práca v danom odvetví v hostiteľskom členskom štáte stále povolená. Členské štáty by mali k cezhraničným pracovníkom pristupovať rovnako ako k vnútroštátnym.

Pokiaľ ide o sezónnych pracovníkov, najmä v odvetví poľnohospodárstva, členským štátom sa v záujme riešenia problému s nedostatkom pracovníkov v dôsledku krízy odporúča, aby si vymieňali informácie o svojich konkrétnych potrebách na technickej úrovni a zaviedli osobitné postupy na zabezpečenie hladkého prechodu týchto pracovníkov cez hranice. 

Tieto usmernenia sú doplnkom k nedávno prijatým 

Zdieľať stránku