Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Zručnosti a kvalifikácie

Spôsob, akým pracujeme, učíme sa, zúčastňujeme sa na spoločenskom dianí a žijeme svoj každodenný život, sa v súlade s technologickým vývojom a globálnymi a demografickými výzvami neustále mení. Správne zručnosti pomáhajú jednotlivcom sa týmto zmenám prispôsobiť, prosperovať a zároveň prispievať k rastu spoločnosti, produktivity a ekonomiky.

Dnes je potrebné, aby ľudia disponovali rôznymi zručnosťami, od tých základných, ako napríklad schopnosť čítať, písať, počítať a digitálne zručnosti, až po odborné alebo technické zručnosti, ako aj podnikateľské a prierezové zručnosti, ako napríklad znalosť cudzích jazykov alebo schopnosť sa učiť a chopiť sa iniciatívy.

Európa dnes čelí viacerým výzvam:

  • Neprijateľne vysoký podiel Európanov – jeden z piatich – má stále problémy s čítaním a písaním a ešte väčší počet je tých, čo majú nedostatočnú matematická gramotnosť a digitálne zručnosti. Významnému podielu migrantov a žiadateľov o azyl chýbajú základné zručnosti, navyše nedostatočne ovládajú jazyk hostiteľskej krajiny.Preto im hrozí vysoké riziko nezamestnanosti, chudoby a sociálneho vylúčenia.
  • Mnohí obyvatelia Európy si nemôžu nájsť prácu, pretože nedisponujú správnymi zručnosťami, alebo zastávajú pracovné pozície, ktoré nezodpovedajú ich schopnostiam. V skutočnosti 30 % absolventov vysokých škôl pracuje na pozíciách, ktoré si nevyžadujú vysokoškolské vzdelanie.
  • Zároveň 40 % zamestnávateľov nedokáže nájsť pracovníkov s vhodnými zručnosťami na obsadenie voľných pracovných miest a príliš málo ľudí je pripravených, odhodlaných a schopných založiť si vlastnú firmu alebo hľadať nové príležitosti.

V Európe patrí vzdelávanie a odborná príprava do právomoci členských štátov. Vnútroštátne a regionálne trhy práce a systémy vzdelávania čelia svojim vlastným osobitným výzvam, ale členské štáty majú podobné problémy a ponúkajú podobné príležitosti.

Z tohto dôvodu sa európske iniciatívy v oblasti zručností zameriavajú na mobilizáciu všetkých európskych zainteresovaných strán v týchto oblastiach:

Každoročne sa veľkému počtu členských štátov na usmernenie tvorby ich vnútroštátnej politiky adresujú konkrétne odporúčania týkajúce sa rozvoja zručností.

Na pomoc členským štátom pri navrhovaní konkrétnej politickej odpovede existuje v spolupráci s OECD podpora rozvoja vnútroštátnych stratégií budovania zručností, zatiaľ čo finančné prostriedky EÚ pomáhajú uvádzať navrhnutú politiku do praxe:

Komisia v minulosti navrhla sériu politických opatrení na riešenie kľúčových problémov a otázok, ktoré sa týkajú zručností, vrátane iniciatívy Nové zručnosti pre nové pracovné miesta a Prehodnotenie vzdelávania.

Dňa 10. júna 2016 prijala nový a komplexný program v oblasti zručností pre Európu, v ktorom sa navrhuje desať opatrení, ktoré majú pomôcť vybaviť obyvateľov Európy lepšími zručnosťami.

Zdieľať stránku