Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Os PROGRESS programu EaSI

Os PROGRESS programu EaSI

Modernizácia politiky zamestnanosti a sociálnej politiky

Os PROGRESS programu EaSI pomáha EÚ a jej krajinám zlepšiť politiky v troch tematických častiach:

Ciele

 • Vypracovať a rozširovať poznatky komparatívnej analýzy vysokej kvality.
 • Uľahčiť výmenu informácií, vzájomné učenie sa a dialóg efektívnou a inkluzívnou formou.
 • Poskytnúť finančnú podporu na testovanie inovácií v sociálnej politike a politike pracovného trhu.
 • Poskytnúť organizáciám finančnú pomoc s cieľom zvýšiť ich kapacity rozvoja, presadzovania a podpory vykonávania nástrojov a politík EÚ.

Kto sa môže zúčastniť?

Os Progress je prístupná pre všetky verejné a/alebo súkromné subjekty, aktérov a inštitúcie, medzi ktoré patria najmä:

 • vnútroštátne, regionálne a miestne orgány,
 • služby zamestnanosti,
 • špecializované orgány zriadené podľa právnych predpisov Únie,
 • sociálni partneri,
 • mimovládne organizácie,
 • inštitúcie vyššieho vzdelávania a výskumné ústavy,
 • odborníci na hodnotenie a posudzovanie vplyvu,
 • vnútroštátne štatistické úrady,
 • médiá.

Komisia môže podporiť spoluprácu s medzinárodnými organizáciami, najmä s Radou Európy, OECD, MOP, ďalšími orgánmi Organizácie Spojených národov a so Svetovou bankou.

Ako požiadať o financovanie?

Činnosti určené na financovanie sú vymedzené v pracovnom programe, ktorý prijal výbor pre program.

Oprávnené organizácie, ktoré chcú požiadať o financovanie, musia reagovať na výzvu na predkladanie ponúk alebo/a na výzvu na predkladanie návrhov.

Financovanie

Na os Progress sa uvoľnia prostriedky vo výške 61 % z celkového rozpočtu programu EaSI. Z tejto časti pôjde 15 – 20 % prostriedkov na experimentovanie v oblasti sociálnej politiky s cieľom viac rozvinúť jej potenciál z hľadiska zamestnanosti a sociálnej inovácie.

Zdieľať stránku