Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Program EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI)

Program pre zamestnanosť a sociálnu inováciu (EaSI) je európsky finančný nástroj na podporu kvalitných a udržateľných pracovných miest, ktorý zaručuje primeranú a prijateľnú sociálnu ochranu, bojuje proti sociálnemu vylúčeniu a chudobe a pomáha zlepšovať pracovné podmienky.

V období 2021 – 2027 bude program EaSI podliehať Európskemu sociálnemu fondu plus (ESF+).

Štruktúra a financovanie

Program EaSI riadi Európska komisia. Zlučuje tri programy EÚ, ktoré boli v rokoch 2007 až 2013 riadené samostatne: PROGRESS, EURES a nástroj mikrofinancovania Progress.

Od januára 2014 tieto programy tvoria tri osi programu EaSI. Podporujú:

Celkový rozpočet na roky 2014 – 2020 predstavuje 919 469 000 EUR v cenách roku 2013.

Ciele

 • Posilňovať zodpovednosť za ciele EÚ a koordináciu činností na európskej a vnútroštátnej úrovni v oblastiach zamestnanosti, sociálnych záležitostí a začlenenia.
 • Podporovať rozvoj primeraných systémov sociálnej ochrany a politík trhu práce.
 • Modernizovať právne predpisy EÚ a zabezpečiť ich účinné uplatňovanie.
 • Podporovať geografickú pracovnú mobilitu a pracovné príležitosti prostredníctvom vytvorenia otvoreného pracovného trhu.
 • Zvýšiť dostupnosť a prístupnosť k mikrofinancovaniu pre zraniteľné skupiny mikropodnikov a zlepšiť prístup k financiám pre sociálne podniky.

Pri napĺňaní týchto cieľov bude EaSI:

 • venovať osobitnú pozornosť zraniteľným skupinám, ako sú mladí ľudia,
 • podporovať rovnosť medzi ženami a mužmi,
 • bojovať proti diskriminácii,
 • podporovať kvalitné a udržateľné pracovné miesta,
 • zabezpečovať primeranú a prijateľnú sociálnu ochranu,
 • bojovať proti dlhodobej nezamestnanosti,
 • bojovať proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu.

Konferencie

Zdieľať stránku