Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune

Finanţare

Prin următoarele programe, Comisia Europeană oferă finanțare pentru proiecte având ca obiect ocuparea forței de muncă, afacerile sociale și incluziunea socială.

Fondul social european (FSE)

FSE finanțează proiecte prin care cetățenii sunt ajutați să își amelioreze competențele și perspectivele profesionale. Pentru a solicita finanțare, organizațiile publice și private trebuie să contacteze autoritățile naționale responsabile cu gestionarea FSE. Comisia Europeană stabilește prioritățile în materie de finanțare, dar nu se implică direct în selectarea proiectelor.

Mai multe despre FSE
FSE în țara dumneavoastră

Fondul european de ajustare la globalizare (FEG)

FEG îi ajută pe lucrătorii disponibilizați ca urmare a schimbărilor survenite în structura comerțului mondial să-și găsească mai repede un alt loc de muncă. Persoanele fizice sau juridice afectate de astfel de modificări și care doresc să beneficieze de sprijinul FEG trebuie să se adreseze autorităților naționale competente.

Mai multe despre FEG

Finanțare 2021-2027

Comisia a propus un Fond social european (FSE+) mai simplu și mai integrat, precum și un Fond european de ajustare la globalizare (FEG) revizuit. Acestea fac parte din propunerile Comisiei privind cadrul financiar multianual (CFM) 2021-2027, adoptat la 2 mai 2018. Propunerile sunt examinate în prezent de Parlamentul European și de Consiliul UE.

Programul UE pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI)

Programul UE pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI) este un instrument de finanțare la nivel european, administrat direct de Comisia Europeană, menit să sprijine politicile sociale și mobilitatea forței de muncă în UE. Pentru a înainta o cerere de finanțare, organizațiile eligibile trebuie să răspundă la invitația de participare la procedura de ofertare sau/și la o cerere de oferte.

Mai multe despre EaSI

Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD)

FEAD sprijină acțiunile țărilor UE menite să ofere asistență materială celor mai defavorizate persoane. Autoritățile naționale selectează organizațiile partenere care furnizează asistența, pe baza programelor naționale pentru perioada 2014-2020 aprobate de Comisie.

Mai multe despre FEAD

Prerogative: dialogul social și alte competențe specifice

Comisia sprijină proiecte în domeniul dialogului social și al relațiilor de muncă, aspecte care se numără printre prerogativele sale, adică printre sarcinile care rezultă din competențele specifice care îi sunt conferite direct de Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

Comisia implementează aceste prerogative prin proceduri de ofertare și cereri de propuneri specifice în următoarele domenii:

  • Libera circulație a lucrătorilor, coordonarea sistemelor de securitate socială și măsurile pentru migranți
  • Politica socială, inclusiv dialogul social, sprijinind acțiunile întreprinse de partenerii sociali europeni pentru a promova dialogul social și pentru a conveni asupra unor acțiuni comune, inclusiv prin consolidarea capacităților și desfășurarea unor activități analitice în domeniul relațiilor de muncă
  • Elaborarea și analizarea unor studii privind situația socială, demografia și familia pentru a promova răspunsuri politice mai bune în statele membre
  • Măsuri de informare și formare pentru organizarea lucrătorilor, schimbul transnațional de informații și de bune practici în chestiuni relevante pentru dialogul social la nivel de întreprinderi.

Consultați programele anuale de lucru legate de prerogative.

Mai multe despre dialogul social

Alte surse de finanțare

Distribuiți pagina