Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune

Protecţie socială şi incluziune socială

Comisia Europeană sprijină şi completează politicile statelor membre în domeniile protecţiei sociale şi incluziunii sociale.

Strategia Europa 2020 pentru creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii stabileşte obiective care urmăresc să scoată cel puţin 20 de milioane de persoane din sărăcie şi excluziune socială şi să crească rata de ocupare a forţei de muncă la 75 % pentru populaţia în vârstă de 20-64 de ani. Iniţiativele emblematice ale Strategiei Europa 2020, inclusiv Platforma europeană de combatere a sărăciei şi excluziunii sociale şi Agenda pentru noi competenţe şi locuri de muncă, sprijină eforturile îndreptate către realizarea acestor obiective.

Prin intermediul Pachetului privind investiţiile sociale, Comisia furnizează orientări statelor membre, pentru a le ajuta să-şi modernizeze sistemele de protecţie socială, cu obiectivul investiţiei sociale de-a lungul vieţii.

Pachetul de măsuri vine în completarea următoarelor iniţiative:

Cadrul politic

Semestrul european stabileşte cadrul de care este nevoie pentru a orienta şi monitoriza reformele economice şi sociale pe care trebuie să le implementeze ţările UE în vederea atingerii obiectivelor Strategiei Europa 2020. Problemele şi soluţiile propuse sunt menţionate în recomandările adresate fiecărei ţări.

Întrucât politicile sociale sunt parte integrantă a Strategiei Europa 2020, Comisia sprijină şi eforturile statelor membre menite să abordeze problemele sociale prin acţiunile prevăzute de Platforma europeană de combatere a sărăciei şi excluziunii sociale şi de Pachetul de măsuri privind investiţiile sociale, ca şi prin fondurile UE, în special Fondul social european.

Cooperare politică

Comisia cooperează cu statele membre prin intermediul Comitetului pentru protecţie socială, folosind metoda deschisă de coordonare (MDC), în domenii precum incluziunea socială, sănătatea, îngrijirile pe termen lung şi pensiile (MDC în domeniul social).

Metoda deschisă de coordonare în domeniul social este un proces voluntar pentru cooperarea politică, bazat pe stabilirea unor obiective comune şi evaluarea progreselor înregistrate prin utilizarea unor indicatori comuni. Acest proces implică şi colaborarea strânsă cu părţile interesate, inclusiv cu partenerii sociali şi societatea civilă.

Distribuiți pagina