Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

System elektronicznej wymiany informacji dotyczących zabezpieczenia społecznego (EESSI)

EESSI to system informatyczny, który przyspiesza i ułatwia wymianę informacji między instytucjami zabezpieczenia społecznego we wszystkich krajach UE oraz zwiększa jej bezpieczeństwo – zgodnie z wymogami określonymi w unijnych przepisach dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Obecnie w większości przypadków wymiana informacji odbywa się w formie papierowej. Ze względu na fakt, że coraz więcej krajów dołącza do systemu EESSI w nadchodzących latach wymiana informacji będzie odbywać się w formie elektronicznej.

W jaki sposób funkcjonuje system EESSI?

We wszelkich sprawach dotyczących zabezpieczenia społecznego wymiana informacji między instytucjami poszczególnych krajów będzie się odbywać za pośrednictwem systemu EESSI: instytucje zabezpieczenia społecznego będą mogły dokonywać wymiany standardowych dokumentów elektronicznych w oparciu o wspólnie uzgodnione procedury. Dokumenty będą przesyłane poprzez system EESSI do właściwych odbiorców w innym państwie członkowskim.

Dzięki rejestrowi krajowych instytucji pracownikom urzędów ds. zabezpieczenia społecznego łatwiej będzie identyfikować adresatów w innych krajach Unii.

Kiedy system EESSI zostanie wdrożony we wszystkich państwach członkowskich?

Centralny system EESSI został udostępniony przez Komisję w lipcu 2017 r. Państwa członkowskie mają dwa lata na wdrożenie systemu EESSI oraz na umożliwienie swoim instytucjom zabezpieczenia społecznego transgranicznej elektronicznej wymiany informacji.

Jakie korzyści przyniesie system EESSI?

Szybsza i bardziej skuteczna wymiana informacji między instytucjami zabezpieczenia społecznego:

  • System EESSI przyspieszy wymianę informacji między krajowymi instytucjami. Dzięki temu będą one mogły szybciej rozpatrywać poszczególne sprawy, a także szybciej obliczać i wypłacać świadczenia.

Dokładniejsze informacje:

  • Instytucje zabezpieczenia społecznego w całej UE będą korzystać ze standardowych dokumentów elektronicznych w języku, w którym się posługują – zatem poprawi się komunikacja wielojęzyczna.
  • System EESSI będzie posiadał zabezpieczenia w celu zagwarantowania, że wymieniane informacje są poprawne i kompletne – pozwoli to uniknąć nadużyć i błędów.
  • System EESSI zoptymalizuje rozpatrywanie spraw – standardowe procedury elektroniczne będą stosowane przez wszystkie instytucje. Pozwoli to dodatkowo usprawnić prawidłowe stosowanie przepisów w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Bezpieczne przetwarzanie danych osobowych:

  • System EESSI wprowadzi wspólną bezpieczną infrastrukturę do celów transgranicznej elektronicznej wymiany danych między instytucjami zabezpieczenia społecznego.
  • Infrastruktura ta będzie umożliwiać wymianę informacji między krajowymi instytucjami, nie zostanie jednak utworzona żadna baza danych służąca do przechowywania takich informacji i danych osobowych na szczeblu centralnym. Treści wiadomości będą dostępne tylko dla odpowiednich instytucji, a państwa członkowskie pozostaną odpowiedzialne za zapewnienie wysokich standardów ochrony danych, zgodnie z prawem UE. 
  • System EESSI spełnia najnowsze standardy w zakresie bezpieczeństwa informatycznego.

Udostępnij tę stronę