Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Prawodawstwo UE

Nowa koordynacja

Nowe przepisy dotyczące koordynacji obowiązują w UE od 1 maja 2012 r. Obejmują one następujące skonsolidowane wersje rozporządzeń:

Teksty te obejmują zmiany do rozporządzenia (WE) nr 883/2004 i rozporządzenia (WE) nr 987/2009 wprowadzone rozporządzeniem (WE) nr 988/2009, rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1244/2010, rozporządzeniem (UE) nr 465/2012 i rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1224/2012.

Kwestie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego po raz pierwszy zostały ujęte w rozporządzeniach nr 3 i 4 z 1958 r. Przepisy z tego zakresu były wielokrotnie aktualizowane i zmieniane.

Jednak nowy pakiet prawodawczy dotyczący tak zwanej „nowej koordynacji” stanowi pierwszą poważną reformę przepisów przyjętych w latach 70.:

Obywatele krajów spoza UE

1 stycznia 2011 r. na mocy rozporządzenia (UE) nr 1231/2010 nowe przepisy dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w UE rozszerzono na obywateli krajów nienależących do UE („państw trzecich”), którzy mieszkają legalnie w UE i których sytuacja ma charakter transgraniczny. Przepisy obejmują też członków ich rodzin oraz osoby pozostałe przy życiu (o ile przebywają w UE).

Nie mają zastosowania do obywateli Danii.

W rozporządzeniu (UE) nr 1231/2010 określono na przykład, jakie prawa przysługują obywatelom państw trzecich, którzy ze względów zawodowych przeprowadzają się z jednego kraju UE do drugiego, lecz których dzieci pozostają w poprzednim kraju.

Szwajcaria

W Szwajcarii nowe przepisy obowiązują od 1 kwietnia 2012 r.

Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

W Norwegii, Islandii i Liechtensteinie (kraje EOG) nowe przepisy obowiązują od 1 czerwca 2012 r.

Brak wiadomości w ostatnich sześciu miesiącach.

Udostępnij tę stronę