Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Finansowanie

Finansowanie

Komisja Europejska zapewnia finansowanie projektów związanych z zatrudnieniem, sprawami społecznymi i włączeniem społecznym, w ramach następujących programów:

Europejski Fundusz Społeczny (EFS)

EFS finansuje projekty mające na celu pomoc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i zwiększaniu szans na rynku pracy. Aby ubiegać się o dotacje, organizacje publiczne i prywatne powinny skontaktować się z organami zarządzającymi EFS w swoim kraju. Komisja Europejska określa priorytety finansowania, nie uczestniczy jednak bezpośrednio w procesie wyboru projektów.

Więcej informacji o EFS
EFS w Twoim kraju

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG)

EFG pomaga osobom, które straciły pracę wskutek zmian zachodzących w światowej strukturze handlu, w jak najszybszym znalezieniu nowego zatrudnienia. Osoby prywatne lub firmy zagrożone redukcją miejsc pracy, które chciałyby ubiegać się o wsparcie w ramach funduszu, powinny skontaktować się z odpowiednim organem w swoim kraju.

Więcej informacji o EFG

Finansowanie w latach 2021-2027

Komisja zaproponowała prostszą i bardziej zintegrowaną formę Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS+) oraz nową wersję Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG). Propozycje te zostały zawarte w przedstawionych przez Komisję wnioskach ustawodawczych dotyczących wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027 przyjętych 2 maja 2018 r. Wnioski są obecnie omawiane przez Parlament Europejski i Radę UE.

Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI)

Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) jest europejskim instrumentem finansowym, zarządzanym bezpośrednio przez Komisję Europejską. Jego celem jest wsparcie zatrudnienia, polityki społecznej i mobilności pracowników na terenie Unii Europejskiej. Aby ubiegać się o dofinansowanie, organizacje kwalifikujące się do udziału w programie muszą odpowiedzieć na zaproszenie do składania ofert lub zaproszenie do składania wniosków.

Więcej informacji o programie EaSI

Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)

Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym wspiera działania państw członkowskich mające na celu udzielenie pomocy materialnej tym, którzy jej najbardziej potrzebują. Władze krajowe wybierają organizacje partnerskie udzielające pomocy w oparciu o programy krajowe na lata 2014-2020 zaakceptowane przez Komisję.

Więcej informacji o FEAD

Powiązane fundusze

Udostępnij tę stronę