Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Finansowanie

Komisja Europejska zapewnia finansowanie projektów związanych z zatrudnieniem, sprawami społecznymi i włączeniem społecznym, w ramach następujących programów:

Europejski Fundusz Społeczny (EFS)

EFS finansuje projekty mające na celu pomoc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i zwiększaniu szans na rynku pracy. Aby ubiegać się o dotacje, organizacje publiczne i prywatne powinny skontaktować się z organami zarządzającymi EFS w swoim kraju. Komisja Europejska określa priorytety finansowania, nie uczestniczy jednak bezpośrednio w procesie wyboru projektów.

Więcej informacji o EFS
EFS w Twoim kraju

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG)

EFG pomaga osobom, które straciły pracę wskutek zmian zachodzących w światowej strukturze handlu, w jak najszybszym znalezieniu nowego zatrudnienia. Osoby prywatne lub firmy zagrożone redukcją miejsc pracy, które chciałyby ubiegać się o wsparcie w ramach funduszu, powinny skontaktować się z odpowiednim organem w swoim kraju.

Więcej informacji o EFG

Finansowanie w latach 2021-2027

Komisja zaproponowała prostszą i bardziej zintegrowaną formę Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS+) oraz nową wersję Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG). Propozycje te zostały zawarte we wnioskach ustawodawczych Komisji dotyczących wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027 przyjętych 2 maja 2018 r. Wnioski są obecnie omawiane przez Parlament Europejski i Radę UE.

Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI)

Unijny program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) to instrument finansowania na szczeblu europejskim. Program, którym zarządza bezpośrednio Komisja Europejska, ma na celu wspieranie zatrudnienia, polityki społecznej i mobilności pracowników w całej UE. Aby ubiegać się o środki, organizacje kwalifikujące się do udziału w programie muszą odpowiedzieć na zaproszenie do składania ofert lub na zaproszenie do składania wniosków.

Więcej informacji o EaSI

Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)

Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym wspiera działania krajów UE mające na celu udzielenie pomocy materialnej tym, którzy jej najbardziej potrzebują. Organy krajowe wybierają organizacje partnerskie, które udzielają pomocy, w oparciu o programy krajowe na lata 2014-2020, zatwierdzone przez Komisję.

Więcej informacji o FEAD

Dialog społeczny

Za pośrednictwem trzech linii budżetowych Komisja wspiera projekty w dziedzinie dialogu społecznego i stosunków przemysłowych zarówno na szczeblu europejskim, jak i krajowym – pod warunkiem że mają one wystarczająco silny wymiar ponadnarodowy/europejski. Zaproszenia do składania wniosków są organizowane co roku w odniesieniu do linii budżetowych dotyczących: stosunków przemysłowych i dialogu społecznego, działań informacyjnych i szkoleniowych dla organizacji pracowniczych oraz informacji, konsultacji i udziału przedstawicieli przedsiębiorstw.

Więcej o dialogu społecznym

Powiązane fundusze

Udostępnij tę stronę