Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w UE

Wspólne przepisy UE mają na celu ochronę Twoich praw w zakresie zabezpieczenia społecznego za granicą (kraje UE-28, Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria). Przepisy dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego nie przewidują zastąpienia systemów krajowych jednym systemem europejskim. Wszystkie kraje mają swobodę decydowania o tym, kto ma być objęty ubezpieczeniem na podstawie ich ustawodawstwa, jakich udziela się świadczeń i na jakich warunkach.

Do kogo mają zastosowanie te przepisy? 

Cztery podstawowe zasady 

  1. Masz takie same prawa i obowiązki jak obywatele kraju, którego przepisom podlegasz. Decyzję o tym, które ustawodawstwo ma zastosowanie w Twoim przypadku, podejmują instytucje zabezpieczenia społecznego. Ty sam o tym nie decydujesz.
    Sprawdź, które przepisy mają zastosowanie w Twoim przypadku
  2. Masz takie same prawa i obowiązki jak obywatele kraju, którego przepisom podlegasz. Jest to zasada równego traktowania lub niedyskryminacji.
  3. Gdy ubiegasz się o przyznanie świadczenia w danym kraju, w razie potrzeby uwzględnia się Twoje poprzednie okresy ubezpieczenia, pracy lub pobytu w innych krajach.
  4. Jeśli przysługują Ci świadczenia pieniężne w danym kraju, zasadniczo możesz je otrzymać, nawet jeśli mieszkasz w innym kraju. Jest to tzw. zasada transferu świadczeń.

Więcej informacji 

Od dnia 1 maja 2010 r. stosuje się nowe rozporządzenia w sprawie koordynacji (rozporządzenia 883/2004 i 987/2009). Aby uzyskać dalsze informacje, zobacz najczęściej zadawane pytania. Zapoznaj się z informacjami o przepisach dotyczących zabezpieczenia społecznego w poszczególnych krajach. 

13 grudnia 2016 r. Komisja Europejska przedstawiła zmiany do unijnych przepisów dotyczących koordynacji zabezpieczenia społecznego. W marcu 2019 r. Parlament Europejski i Rada UE osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie wniosku.

Masz więcej pytań? 

Nie znalazłeś informacji, których szukasz? Masz problem do rozwiązania?

Skieruj zapytanie do Europe Direct (00800 6 7 8 9 10 11)
Rozwiąż problemy z administracją krajową (SOLVIT)
Uzyskaj poradę prawną w serwisie „Twoja Europa – Porady”

 

Udostępnij tę stronę