Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Umiejętności i kwalifikacje

Pod wpływem rozwoju technologicznego, wyzwań globalnych i demograficznych nieustannie zmienia się sposób, w jaki pracujemy, uczymy się i prowadzimy codzienne życie. Odpowiednie umiejętności pomagają osobom indywidualnym dostosować się do zmian i zagwarantować sobie dobre samopoczucie, a jednocześnie przyczyniają się do rozwoju społecznego, poprawy produktywności i wzrostu gospodarczego.

W dzisiejszych czasach ludzie muszą posiadać szereg umiejętności, począwszy od umiejętności podstawowych, takich jak czytanie, pisanie i liczenie, oraz  umiejętności cyfrowych, po umiejętności zawodowe lub techniczne, a także umiejętności z zakresu przedsiębiorczości i umiejętności przekrojowe, takie jak języki obce lub zdolność do nauki i podejmowania inicjatywy.

Dzisiejsza Europa mierzy się z szeregiem wyzwań:

  • Niedopuszczalnie wysoki odsetek Europejczyków – jedna osoba na pięć – wciąż ma problemy z czytaniem i pisaniem, a jeszcze więcej ma niewielkie umiejętności cyfrowe i umiejętności z zakresu liczenia. Znaczny odsetek migrantów i osób ubiegających się o azyl nie ma podstawowych umiejętności i w niewielkim stopniu zna język kraju przyjmującego, narażając się tym samym na wysokie ryzyko bezrobocia, ubóstwa i wykluczenia społecznego.
  • Wiele osób w Europie nie może znaleźć pracy, ponieważ nie mają odpowiednich umiejętności lub wykonują pracę niedostosowaną do swoich zdolności. W rzeczywistości 30% absolwentów wyższych uczelni wykonuje pracę niewymagającą wykształcenia wyższego.
  • Równocześnie 40% pracodawców nie może znaleźć osób z odpowiednimi umiejętnościami do obsadzenia wolnych miejsc pracy, a zbyt mało osób ma przygotowanie, gotowość umysłową i kompetencje do rozpoczęcia własnej działalności lub szukania nowych możliwości.

Kształcenie i szkolenie w Europie podlega kompetencji państw członkowskich. Krajowe i regionalne rynki pracy i systemy kształcenia borykają się z własnymi wyzwaniami, lecz państwa członkowskie stoją w obliczu tych samych problemów i możliwości.

Dlatego europejska inicjatywa na rzecz umiejętności ma na celu mobilizację wszystkich zainteresowanych stron na szczeblu europejskim w ramach następujących linii działania:

Wiele państw członkowskich otrzymuje co roku specjalne zalecenia krajowe związane z rozwojem umiejętności w formie wskazówek dotyczących kształtowania polityki krajowej.

We współpracy z OECD udostępnione zostało wsparcie w zakresie rozwoju krajowych strategii umiejętności w celu zapewnienia państwom członkowskim pomocy w opracowaniu konkretnych rozwiązań politycznych, natomiast finansowanie UEpomaga w konkretnej realizacji projektów politycznych:

W przeszłości Komisja zaproponowała szereg działań w ramach strategii politycznej w celu rozwiązania głównych problemów i wyzwań związanych z umiejętnościami, w tym inicjatywy „Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy” oraz „Nowe podejście do edukacji”.

W dniu 10 czerwca 2016 r. Komisja przyjęła nową, szeroko zakrojoną inicjatywę Nowy europejski program na rzecz umiejętności, w której proponuje dziesięć działań, które mają pomóc w uzyskaniu przez ludzi w Europie lepszych umiejętności.

Udostępnij tę stronę