Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Nieuws 25/03/2019

EU treft laatste voorbereidingen voor mogelijk vertrek zonder akkoord op 12 april

Aangezien het steeds waarschijnlijker wordt dat het Verenigd Koninkrijk op 12 april zonder akkoord vertrekt uit de Europese Unie, heeft de Europese Commissie vandaag de laatste voorbereidingen getroffen voor een vertrek zonder akkoord.

EU treft laatste voorbereidingen voor mogelijk vertrek zonder akkoord op 12 april

Naar aanleiding van een verzoek van premier Theresa May heeft de Europese Raad (artikel 50) op donderdag 21 maart besloten om de datum van vertrek van het VK uit te stellen tot 22 mei 2019, op voorwaarde dat het terugtrekkingsakkoord uiterlijk op 29 maart 2019 door het Lagerhuis wordt goedgekeurd. De Europese Raad heeft besloten om, wanneer het Lagerhuis het terugtrekkingsakkoord op die datum nog niet heeft goedgekeurd, een verlenging tot 12 april 2019 toe te staan. In dat scenario wordt van het Verenigd Koninkrijk verwacht dat het vóór deze datum een koers uitzet.

Een vertrek zonder akkoord

Indien het VK zonder akkoord vertrekt, wordt het zonder enige overgangsregeling een derde land. Het gehele primaire en secundaire Unierecht is vanaf dat tijdstip niet meer van toepassing op het VK. Zoals bepaald in het terugtrekkingsakkoord is er geen overgangsperiode. Dat leidt uiteraard tot aanzienlijke verstoringen voor burgers en bedrijven. 

Noodmaatregelen en voorbereidingen van wetgevende aard

Tot op heden heeft de Commissie 19 wetgevingsvoorstellen ingediend. Het Europees Parlement en de Raad hebben 17 voorstellen goedgekeurd of daarover overeenstemming bereikt. Momenteel vindt de formele vaststelling van al deze dossiers door het Europees Parlement en de Raad plaats. Twee voorstellen zullen door de medewetgevers te zijner tijd worden afgerond.

Socialezekerheidsrechten

De rechten (zoals tijdvakken van verzekering, (zelfstandige) arbeid of verblijf in het Verenigd Koninkrijk vóór terugtrekking) van de personen die hun recht op vrij verkeer hebben uitgeoefend vóór de uittreding van het Verenigd Koninkrijk, worden gewaarborgd. 

Nota's over de voorbereiding

De Europese Commissie heeft 90 sectorspecifieke nota's of kennisgevingen over de voorbereiding gepubliceerd. Deze bevatten gedetailleerde richtsnoeren voor de diverse sectoren die de gevolgen van de brexit zullen ondervinden. 

Delen