Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Financiering

Financiering

De Europese Commissie verstrekt financiering voor projecten op het gebied van werkgelegenheid, sociale zaken en sociale inclusie. Zij doet dat via de volgende programma's

Europees Sociaal Fonds (ESF)

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) helpt mensen meer beroepsvaardigheden op te doen en zo hun kansen op werk te verbeteren. Organisaties kunnen financiering aanvragen via de ESF-beheersautoriteiten in hun land. De Europese Commissie geeft de prioriteiten voor de financiering aan, maar selecteert de projecten niet zelf.

Meer over het ESF
Het ESF in uw land

Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG)

Het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) helpt werknemers die door de veranderende wereldwijde handelspatronen hun baan verliezen, zo snel mogelijk ander werk te vinden. Getroffen personen of bedrijven die aanspraak willen maken op steun uit het fonds, kunnen contact opnemen met hun nationale overheid.

Meer over het EGF

Begroting 2021-2027

De Commissie heeft voorstellen ingediend voor een eenvoudiger en beter geïntegreerd Europees Sociaal Fonds (ESF+) en een herzien Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG). Deze maken deel uit van de Commissievoorstellen voor het meerjarig financieel kader (MFF), dat op 2 mei 2018 werd vastgesteld. De voorstellen worden momenteel besproken door het Europees Parlement en de Raad van de EU.

EU-programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI)

Het EU-programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI) is een fonds dat rechtstreeks door de Europese Commissie wordt beheerd om sociaal beleid, werkgelegenheid en arbeidsmobiliteit in de EU te steunen. Om financiering te kunnen krijgen moeten organisaties reageren op openbare aanbestedingen of oproepen voor het indienen van voorstellen.

Meer over EaSI

Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD)

Het FEAD steunt acties van de lidstaten om materiële hulp te verlenen aan de meest behoeftigen. De nationale autoriteiten kiezen partnerorganisaties die hulp verlenen op basis van nationale programma's voor de periode 2014-2020 die door de Commissie zijn goedgekeurd.

Meer over het FEAD

Meer financiering

Delen