Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Financiering

De Europese Commissie financiert projecten op het gebied van werkgelegenheid, sociale zaken en sociale inclusie via de volgende programma’s:

Het Europees Sociaal Fonds (ESF)

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) helpt mensen hun beroepsvaardigheden en arbeidskansen te verbeteren. Organisaties kunnen financiering aanvragen via de ESF-beheersautoriteiten in hun land. De Europese Commissie bepaalt de prioriteiten voor de financiering, maar selecteert de projecten niet zelf.

Meer over het ESF
Het ESF in uw land

Het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG)

Het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) helpt werknemers die door de veranderingen in de wereldhandelspatronen hun baan zijn kwijtgeraakt om zo snel mogelijk ander werk te vinden. Getroffen personen of bedrijven die aanspraak willen maken op steun uit het fonds, kunnen contact opnemen met hun nationale overheid.

Meer over het EFG

Financiering 2021-2027

De Commissie heeft voorstellen gedaan voor een eenvoudiger en meer geïntegreerd Europees Sociaal Fonds (ESF+) en een herzien Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG). Die maken deel uit van de op 2 mei 2018 aangenomen voorstellen van de Commissie voor het meerjarig financieel kader (MFK) voor 2021-2027. Ze worden momenteel besproken in het Europees Parlement en de Raad van de EU.

Het EU-programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI)

Het EU-programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI) is een financieringsinstrument van de Europese Commissie om de werkgelegenheid, het sociaal beleid en de arbeidsmobiliteit in de EU te stimuleren. Om financiële steun aan te vragen moet een organisatie inschrijven op een aanbesteding of reageren op een uitnodiging tot het indienen van voorstellen.

Meer over EaSI

Het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD)

Het FEAD ondersteunt het optreden van de EU-landen om materiële hulp te verlenen aan de meest behoeftigen. Nationale autoriteiten selecteren de partnerorganisaties die de hulp verlenen op basis van de door de Commissie goedgekeurde nationale programma’s voor 2014-2020.

Meer over het FEAD

Prerogatieven: sociale dialoog en andere specifieke competenties

De Commissie steunt projecten op het gebied van de sociale dialoog en de arbeidsverhoudingen die tot de “prerogatieven” van de Commissie behoren, dat wil zeggen de taken die voortvloeien uit specifieke bevoegdheden die door het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) rechtstreeks aan de Commissie zijn toegekend.

De Commissie voert deze prerogatieven uit door middel van specifieke aanbestedingen en oproepen tot het indienen van voorstellen op de volgende gebieden:

  • vrij verkeer van werknemers, coördinatie van de socialezekerheidsstelsels en maatregelen ten behoeve van migranten
  • sociaal beleid, waaronder de sociale dialoog, ter ondersteuning van de acties van de Europese sociale partners om de sociale dialoog te bevorderen en afspraken te maken over gezamenlijke acties, bijvoorbeeld voor het opbouwen van capaciteit en het analyseren van de arbeidsverhoudingen
  • analyses en studies betreffende de sociale situatie, demografie en gezin met het oog op een betere beleidsrespons in de lidstaten
  • informatie- en opleidingsmaatregelen voor de werknemersorganisatie, grensoverschrijdende informatie-uitwisseling en goede werkwijzen op gebieden die van belang zijn voor de sociale dialoog op bedrijfsniveau.

De jaarlijkse werkprogramma’s voor de prerogatieven zijn online beschikbaar.

Meer over de sociale dialoog

Meer financiering

Delen