Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Financiering

De Europese Commissie verstrekt financiering voor projecten op het gebied van werkgelegenheid, sociale zaken en sociale inclusie. Zij doet dat via de volgende programma's:

Europees Sociaal Fonds (ESF)

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) helpt mensen meer beroepsvaardigheden te verwerven en zo hun kansen op werk te verbeteren. Organisaties kunnen financiering aanvragen via de ESF-beheersautoriteiten in hun land. De Europese Commissie bepaalt de prioriteiten voor de financiering, maar selecteert de projecten niet zelf.

Meer over het ESF
Het ESF in uw land

Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG)

Het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) helpt werknemers die door veranderende wereldwijde handelspatronen hun baan verliezen, zo snel mogelijk ander werk te vinden. Getroffen personen of bedrijven die aanspraak willen maken op steun uit het fonds, kunnen contact opnemen met hun nationale overheid.

Meer over het EGF

Financiering 2021-2027

De Commissie heeft voorstellen gedaan voor een eenvoudiger en meer geïntegreerd Europees Sociaal Fonds (ESF+) en een aangepast Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG). Ze maken deel uit van de op 2 mei 2018 aangenomen voorstellen voor het meerjarig financieel kader (MFK) voor 2021-2027. De voorstellen worden momenteel besproken in het Europees Parlement en de Raad van de EU.

EU-programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI)

Het EU-programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI) is een financieringsinstrument van de Europese Commissie om de werkgelegenheid, het sociaal beleid en de arbeidsmobiliteit in de EU te stimuleren. Om financiële steun aan te vragen moet een organisatie inschrijven op een aanbesteding of reageren op een uitnodiging tot het indienen van voorstellen.

Meer over EaSI

Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD)

Het FEAD ondersteunt het optreden van de EU-landen om materiële hulp te verlenen aan de meest behoeftigen. Nationale autoriteiten selecteren de partnerorganisaties die de hulp verlenen op basis van de nationale programma’s voor de periode 2014-2020 die door de Commissie zijn goedgekeurd.

Meer over het FEAD

Sociale dialoog

De Commissie ondersteunt projecten op het gebied van de sociale dialoog en de arbeidsverhoudingen op Europees en nationaal niveau (mits die laatste een duidelijke transnationale/Europese dimensie hebben) via drie begrotingslijnen. Jaarlijks worden er oproepen voor het indienen van voorstellen georganiseerd voor de begrotingslijnen arbeidsverhoudingen en sociale dialoog, informatie- en opleidingsmaatregelen voor werknemersorganisaties, en voorlichting, raadpleging en participatie van vertegenwoordigers van ondernemingen.

Meer over de sociale dialoog

Financieringsmogelijkheden

Delen