Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Coördinatie van de sociale zekerheid in de EU

De EU stelt gemeenschappelijke regels op om uw rechten op het gebied van sociale zekerheid te beschermen wanneer u zich binnen Europa verplaatst (28 EU-landen + IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland). In de regels voor de coördinatie van de sociale zekerheid worden de nationale stelsels niet door een enkel Europees stelsel vervangen. Alle landen kunnen vrij beslissen wie volgens hun wetgeving verzekerd moet worden, welke uitkeringen verstrekt worden en onder welke voorwaarden.

Voor wie gelden deze regels? 

De vier hoofdbeginselen 

  1. U valt steeds onder de wetgeving van één land en betaalt dus slechts premies of bijdragen in één land. Van welk land de wetgeving voor u geldt, wordt beslist door de instanties voor sociale zekerheid. Dat kunt u niet zelf kiezen.
    Lees meer over welke regels voor u gelden.
  2. U hebt dezelfde rechten en plichten als de onderdanen van het land waar u verzekerd bent. Dit staat bekend als het beginsel van gelijke behandeling of non-discriminatie.
  3. Wanneer u aanspraak maakt op een uitkering, wordt er indien nodig rekening gehouden met voorgaande periodes waarin u in andere landen verzekerd was, werkte of woonde.
  4. Als u recht hebt op een uitkering van een land, ontvangt u deze doorgaans ook als u in een ander land woont. Dit staat bekend als het beginsel van de exporteerbaarheid.

Meer informatie 

Vanaf 1 mei 2010 geldt de nieuwe verordeningen voor gemoderniseerde coördinatie (Verordeningen 883/2004 en 987/2009). Raadpleeg onze veelgestelde vragen voor meer informatie. Lees meer over de regels voor sociale zekerheid in het land van uw voorkeur. 

Op 13 december 2016 is de Europese Commissie met een voorstel voor een herziening van de EU-wetgeving over de coördinatie van de sociale zekerheid gekomen. In maart 2019 hebben het Europees Parlement en de Raad van de EU een voorlopig akkoord bereikt over dit voorstel.

Hebt u nog hulp nodig? 

Hebt u de juiste informatie niet gevonden? Hebt u een probleem?

Vraag inlichtingen bij Europe Direct. (00800 6 7 8 9 10 11)
Los problemen met een nationale overheid op (SOLVIT).
Vraag juridisch advies bij Uw Europa – Advies

 

Delen