Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Sociale bescherming en sociale integratie

Het beleid van de EU-landen op het terrein van sociale inclusie en sociale bescherming wordt door de Europese Commissie ondersteund en aangevuld.

In de Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei worden doelstellingen geformuleerd om ten minste twintig miljoen mensen een uitweg uit armoede en sociale uitsluiting te bieden en de arbeidsparticipatie voor 20- tot 64-jarigen tot 75 % op te trekken. De kerninitiatieven van de Europa 2020-strategie, waaronder het Europees platform tegen armoede en sociale uitsluiting en de Agenda voor nieuwe vaardigheden en banen, dragen bij aan het verwezenlijken van deze doelstellingen.

Via haar sociaal investeringspakket laat de Commissie de EU-landen zien hoe zij hun socialezekerheidsstelsels kunnen moderniseren in de richting van een stelsel van sociale investeringen gedurende het hele leven.

Het pakket omvat:

Beleidskader

Het Europees semester biedt een kader voor het aansturen en monitoren van de economische en sociale hervormingen in de EU-landen om de doelstellingen van Europa 2020 te bereiken. De uitdagingen en voorgestelde oplossingen voor elk land staan in de landspecifieke aanbevelingen.

Aangezien sociaal beleid onlosmakelijk verbonden is met de strategie Europa 2020, staat de Commissie de EU-landen ook op dat vlak bij. Zij doet dat met maatregelen in het kader van het Platform tegen armoede en sociale uitsluiting en het sociaal investeringspakket en via de EU-fondsen, in het bijzonder het Europees Sociaal Fonds.

Politieke samenwerking

Op het gebied van sociale inclusie, gezondheidszorg en langdurige zorg en pensioenen werkt de Commissie samen met de EU-landen in het Comité voor sociale bescherming via de open coördinatiemethode.

Deze methode is een vrijwillige procedure van politieke samenwerking, gebaseerd op gemeenschappelijke doelstellingen en het meten van de vooruitgang. Ook nauwe samenwerking met belanghebbenden, zoals de sociale partners en het maatschappelijk middenveld, maakt deel uit van de procedure.

Delen