Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Hoe u uw rechten kunt doen gelden

Juridische stappen op nationaal niveau

  • Als uw rechten worden geschonden door het besluit van een nationale autoriteit, tekent u eerst bezwaar aan door middel van de methoden die daarvoor ter beschikking staan in de nationale wetgeving.
  • Zodra een besluit bekendgemaakt is, kan gedurende een beperkte periode bezwaar worden aangetekend. Het is belangrijk om van deze termijnen op de hoogte te zijn en u eraan te houden.
  • Er kan bij procedures voor de nationale autoriteiten en gerechtshoven een beroep worden gedaan op de EU-wetgeving over het vrije verkeer van werknemers.

EU-instrumenten voor voorlichting en probleemoplossing 

  • Neem voor meer informatie over alle EU-kwesties contact op met Europe Direct
  • Doe een aanvraag via Solvit om problemen met een nationale overheidsdienst in een ander EU-land op te lossen.
  • Doe een aanvraag via de dienst Uw Europa - advies voor gratis, op uw situatie afgestemd juridisch advies.
  • Als u vindt dat uw rechten op grond van de EU-wetgeving worden geschonden door de wetten in een bepaald land of door de manier waarop de overheid zich gedraagt, kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de Europese Commissie

Delen