Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Europees Sociaal Fonds (ESF)

Investeren in mensen

Het ESF is voor de EU het belangrijkste instrument voor werkgelegenheid en sociale inclusie: mensen aan een (betere) baan helpen, kansarmen een plaats geven in de maatschappij en iedereen evenveel kansen geven.

De EU doet dat door te investeren in de mensen en hun vaardigheden: jongeren en ouderen, werklozen en werkenden.

Ieder jaar helpt het ESF zo'n 10 miljoen mensen aan een baan of opleiding.

En dat is belangrijk:

  • op de korte termijn beperkt het de gevolgen van de economische crisis, vooral de toenemende werkloosheid en armoede
  • op de langere termijn helpt het de Europese strategie om de economie te hervormen, door niet alleen voor banen maar ook voor een inclusieve samenleving te zorgen

Al zestig jaar lang probeert de Europese Commissie samen met de overheden van de EU-landen mensen de gelegenheid te geven te werken aan hun kansen op een (betere) baan. In de loop van 2017 heeft het ESF zijn 60e verjaardag gevierd met tal van regionale en nationale evenementen.

Geld en doelstellingen voor 2014-2020

De komende jaren stopt het ESF zo'n 80 miljard euro (in huidige prijzen van 2019) in:

Meer over de ESF-doelstellingen voor 2014-2020

Wie doet wat?

Over de strategie en het budget van het ESF wordt onderhandeld en gezamenlijk beslist door de regeringen van de EU-landen, het Europees Parlement en de Commissie.

De zevenjarige operationele programma's van het ESF worden ontwikkeld door de regeringen van de EU-landen en de Europese Commissie.

De financiering gaat naar een reeks uiteenlopende openbare, particuliere en maatschappelijke organisaties die mensen praktische hulp geven om een baan te vinden of te houden.

Meer over het ESF

Toezicht en evaluatie

De Europese Commissie en de lidstaten zijn samen verantwoordelijk voor de evaluatie van de ESF-activiteiten. De beheersautoriteiten verrichten evaluaties op het niveau van de lidstaten, de Commissie doet dit op EU-niveau.

De volgende evaluaties zijn nog aan de gang:

De evaluaties zijn gebaseerd op coherente, vergelijkbare en hoogwaardige gegevens die door de nationale autoriteiten worden verzameld. De gegevens worden ook gebruikt om te controleren of de programma’s op schema liggen. De toezicht- en evaluatierichtsnoeren van de Commissie helpen de beheersautoriteiten bij hun werk.

Op het Open Data Platform vindt u grafieken over de financiering en de prestaties van het ESF in de periode 2014-2020. U vindt er ook informatie over de voortgang bij het realiseren van investeringen op EU-niveau. De jaarlijkse samenvattings- en strategieverslagen bevatten informatie over de prestaties op EU-niveau.

In het kader van het Data Fitness Initiative zijn contrafeitelijke effectbeoordelingen (CIE’s) van door het ESF gefinancierde maatregelen uitgevoerd. Die passen in het bredere streven van de EU om zich te richten op resultaatgerichte en empirisch onderbouwde beleidsvorming.

  • Een praktische leidraad en een reeks instructiefilmpjes helpen de beheersautoriteiten bij het uitbesteden en uitvoeren van betrouwbare CIE’s.
  • ESF-beheersautoriteiten kunnen advies op maat krijgen over CIE’s via de Quality Assurance Support.
  • Beheersautoriteiten en CIE-experts delen hun ervaring en kennis op regelmatige bijeenkomsten.

Delen