Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Atbalsts uzņēmējiem un pašnodarbinātajiem

Uzņēmējdarbības un pašnodarbinātības priekšrocības:

  • rada darbvietas;
  • palīdz pilnveidot prasmes;
  • dod bezdarbniekiem un maznodrošinātajiem iespēju pilnībā piedalīties sabiedrības dzīvē un ekonomikā.

Stratēģijā “Eiropa 2020” atzīts, ka uzņēmējdarbība un pašnodarbinātība ir gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes pamatā. Turklāt Eiropas Komisijas galvenā prioritāte ir izaugsmes atjaunošana Eiropā un jaunu darbvietu veidošana, neradot jaunus parādus.

Cenzdamās atbalstīt uzņēmējdarbību un pašnodarbinātību, Eiropas Komisija īpašu uzmanību pievērš šādiem aspektiem:

Komisija tiecas

  • paplašināt zināšanas par uzņēmējdarbību un pašnodarbinātību,
  • uzlabot rīcībspēju ES dalībvalstīs un reģionos,
  • atbalstīt uzņēmējdarbību finansiāli.

Zināšanu uzlabošana

Zināšanu uzlabošana un savstarpēja mācīšanās uzņēmējdarbības jomā lielā mērā notiek sadarbībā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (ESAO). Tiek izdotas kopīgas publikācijas, piemēram, sērija “Trūkstošie uzņēmēji” (“Missing Entrepreneurs”), kurā galvenā uzmanība pievērsta uzņēmējdarbībai, ko veic nelabvēlīgākā stāvoklī esošu grupu pārstāvji (jaunieši, sievietes, gados vecāki cilvēki, migranti, invalīdi). Vēl viens piemērs ir sērija “Politikas izklāsti” (“Policy Briefs”), kurā analizē tādus jautājumus kā senioru uzņēmējdarbībajauniešu uzņēmējdarbībailgtspējīga pašnodarbinātība un neoficiāla uzņēmējdarbība.

Rīcībspējas uzlabošana

Sadarbībā ar ESAO arvien vairāk uzmanības pievērš konkrētu valstu analīzei. ESAO ziņojumu mērķis ir palīdzēt dalībvalstīm labāk atbalstīt jaunos uzņēmējus un uzņēmējdarbību, kas palīdz izkļūt no bezdarba.

Eiropas Komisija un ESAO ir arī kopīgi izstrādājušas Rīku labākai uzņēmējdarbības politikai, ar kura palīdzību var ātrāk uzlabot uzņēmējdarbības politiku kādā pilsētā, reģionā vai ES valstī. Minētais rīks paredzēts politikai, kuras uzdevums ir atbalstīt no neaizsargātām sabiedrības grupām nākušu cilvēku uzņēmējdarbību, ka arī sociālo uzņēmējdarbību.

Finansiāls atbalsts uzņēmējdarbībai

Mikrofinansēšanas jomā Eiropas progresa mikrofinansēšanas instruments un Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (EaSI) Trešā apakšprogramma palīdz stimulēt pašnodarbinātību un mikrouzņēmumu dibināšanu. Finansiālu palīdzību no EaSI Trešās apakšprogrammas var saņemt arī sociālie uzņēmumi.

Eiropas Sociālais fonds (ESF) veicina uzņēmējdarbību, sniedzot finansiālu palīdzību un pakalpojumus biznesa atbalstīšanai. Īpašu atbalstu sniedz grupām, kas pārstāvētas nepietiekami vai ir salīdzinoši nelabvēlīgākā situācijā. Piemēram, uzņēmējām un invalīdiem.

Ieteikt šo lapu: