Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Finansējums

Finansējums

Eiropas Komisija piešķir finansējumu projektiem, kas veicina nodarbinātību, sociālo integrāciju un sociālo aizsardzību. Tas tiek darīts ar zemāk uzskaitīto programmu palīdzību.

Eiropas Sociālais fonds (ESF)

ESF finansē projektus, kuru mērķis ir iedzīvotājiem palīdzēt uzlabot darba iemaņas un izredzes atrast darbu. Lai pieteiktos, valsts un privātām organizācijām ir jāsazinās ar ESF pārvaldības iestādēm viņu valstī. Eiropas Komisija nosaka finansējuma piešķiršanas prioritātes, tomēr nav tiešā veidā iesaistīta projektu atlasē.

Sīkāk par ESF
ESF jūsu valstī

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds (EGF)

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds palīdz darba ņēmējiem, kas, mainoties pasaules tirdzniecības struktūrai, zaudē darbu. Mērķis ir panākt, lai viņi pēc iespējas drīz varētu atrast citu darbu. Privātpersonām vai uzņēmumiem, ko skar atlaišana un kas vēlas izmantot fonda piedāvātās iespējas, jāvēršas savas valsts iestādēs.

Sīkāk par EGF

Finansējums 2021.–2027. g.

Komisija ir ierosinājusi vienkāršot un padarīt integrētāku Eiropas Sociālo fondu (ESF+) un pārskatīt Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (EGF). Tie ir daļa no Komisijas priekšlikumiem 2021.–2027. gada daudzgadu finanšu shēmai (DFS), kas pieņemta 2018. gada 2. maijā. Pašlaik priekšlikumi tiek apspriesti Eiropas Parlamentā un ES Padomē.

ES Nodarbinātības un sociālās inovācijas programma (EaSI)

Nodarbinātības un sociālās inovācijas programma (EaSI) ir Eiropas līmeņa finansēšanas instruments, ko tiešā veidā pārvalda Eiropas Komisija, lai atbalstītu nodarbinātību, sociālo politiku un darbaspēka mobilitāti visā ES. Organizācijas, kas atbilst kritērijiem, var pieprasīt finansējumu, piedaloties konkursos.

Vēl par “EaSI”

Eiropas Vistrūcīgāko personu atbalstīšanas fonds (FEAD)

FEAD palīdz ES valstīm īstenot pasākumus, kuru mērķis ir sniegt materiālu atbalstu vistrūcīgākajām personām. Valsts iestādes izvēlas partnerorganizācijas, kas sniedz palīdzību saskaņā ar valstu 2014.–2020. gada programmām, ko apstiprinājusi Komisija.

Vairāk par FEAD

Saistītais finansējums

Ieteikt šo lapu: