Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Finansējums

Eiropas Komisija piešķir finansējumu projektiem, kas veicina nodarbinātību, sociālo integrāciju un sociālo aizsardzību. Tas tiek darīts ar zemāk uzskaitīto programmu palīdzību.

Eiropas Sociālais fonds (ESF)

ESF finansē projektus, kuru mērķis ir iedzīvotājiem palīdzēt uzlabot darba prasmes un izredzes atrast darbu. Lai pieteiktos, publiskajām un privātajām organizācijām ir jāsazinās ar ESF pārvaldības iestādēm savā valstī. Eiropas Komisija nosaka finansējuma piešķiršanas prioritātes, taču nav tiešā veidā iesaistīta projektu atlasē.

Sīkāk par ESF
ESF jūsu valstī

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds (EGF)

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds palīdz darba ņēmējiem, kas, mainoties pasaules tirdzniecības struktūrai, zaudē darbu. Mērķis ir panākt, lai viņi pēc iespējas drīz varētu atrast citu darbu. Privātpersonām vai uzņēmumiem, ko skar atlaišana un kas vēlas izmantot fonda piedāvātās iespējas, jāvēršas savas valsts iestādēs.

Sīkāk par EGF

Finansējums 2021.–2027. gadam

Komisija ir ierosinājusi vienkāršāku un integrētāku Eiropas Sociālo fondu (ESF+) un pārskatītu Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (EGF). Šie ierosinājumi ir daļa no Komisijas 2018. gada 2. maija priekšlikumiem par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam. Pašlaik priekšlikumi tiek apspriesti Eiropas Parlamentā un ES Padomē.

ES Nodarbinātības un sociālās inovācijas programma (EaSI)

Eiropas Savienības Nodarbinātības un sociālās inovācijas programma (EaSI) ir ES līmeņa finansēšanas instruments, kuru pārvalda tieši Eiropas Komisija. Programma atbalsta nodarbinātību, sociālo politiku un darbaspēka mobilitāti Eiropas Savienībā. Lai saņemtu finansējumu, atbilstīgajām organizācijām ir jāatsaucas uz uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus un/vai uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus.

Sīkāk par EaSI

Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām (EAFVP)

EAFVP palīdz ES dalībvalstīm sniegt vistrūcīgākajām personām materiālo palīdzību. Valsts iestādes izvēlas partnerorganizācijas, kas, pamatojoties uz Komisijas apstiprinātajām programmām 2014.–2020. gadam, sniedz šo palīdzību.

Sīkāk par EAFVP

Prerogatīvas: sociālais dialogs un citas īpašas kompetences

Komisija atbalsta projektus sociālā dialoga un darba attiecību jomā, kas ir daļa no Komisijas prerogatīvām jeb uzdevumiem, kas izriet no īpašām pilnvarām, kuras tieši piešķirtas ar Līgumu par Eiropas Savienības darbību (LESD).

Komisija īsteno šādas prerogatīvas, izmantojot īpašus konkursus un uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus šādās jomās:

  • darba ņēmēju brīva pārvietošanās, sociālā nodrošinājuma shēmu koordinēšana un pasākumi migrantiem;
  • sociālā politika, tostarp sociālais dialogs, atbalstot darbības, ko veic Eiropas sociālie partneri, lai veicinātu sociālo dialogu un vienotos par kopīgām darbībām, tostarp spēju veidošanu un analītiskiem pasākumiem darba attiecību jomā;
  • sociālās situācijas, demogrāfijas un ģimenes analīze un pētījumi, lai veicinātu labākus politiskos risinājumus dalībvalstīs;
  • informācijas un apmācības pasākumi darba ņēmēju organizācijām, starptautiska informācijas un labas prakses apmaiņa jautājumos, kas saistīti ar sociālo dialogu uzņēmumu līmenī.

Prerogatīvu gada darba programmas ir pieejamas tiešsaistē.

Sīkāk par sociālo dialogu

Saistītais finansējums

Ieteikt šo lapu: