Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Finansējums

Eiropas Komisija piešķir finansējumu projektiem, kas veicina nodarbinātību, sociālo integrāciju un sociālo aizsardzību. Tas tiek darīts ar zemāk uzskaitīto programmu palīdzību.

Eiropas Sociālais fonds (ESF)

ESF finansē projektus, kuru mērķis ir iedzīvotājiem palīdzēt uzlabot darba prasmes un izredzes atrast darbu. Lai pieteiktos, publiskajām un privātajām organizācijām ir jāsazinās ar ESF pārvaldības iestādēm savā valstī. Eiropas Komisija nosaka finansējuma piešķiršanas prioritātes, taču nav tiešā veidā iesaistīta projektu atlasē.

Sīkāk par ESF
ESF jūsu valstī

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds (EGF)

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds palīdz darba ņēmējiem, kas, mainoties pasaules tirdzniecības struktūrai, zaudē darbu. Mērķis ir panākt, lai viņi pēc iespējas drīz varētu atrast citu darbu. Privātpersonām vai uzņēmumiem, ko skar atlaišana un kas vēlas izmantot fonda piedāvātās iespējas, jāvēršas savas valsts iestādēs.

Sīkāk par EGF

Finansējums 2021–2027

Komisija ir ierosinājusi vienkāršāku un integrētāku Eiropas Sociālo fondu (ESF+) un pārskatītu Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (EGF). Šie ierosinājumi ir daļa no Komisijas 2018. gada 2. maija priekšlikumiem par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam. Pašlaik priekšlikumi tiek apspriesti Eiropas Parlamentā un ES Padomē.

ES Nodarbinātības un sociālās inovācijas programma (EaSI)

Eiropas Savienības Nodarbinātības un sociālās inovācijas programma (EaSI) ir ES līmeņa finansēšanas instruments, kuru pārvalda tieši Eiropas Komisija. Programma atbalsta nodarbinātību, sociālo politiku un darbaspēka mobilitāti Eiropas Savienībā. Lai saņemtu finansējumu, atbilstīgajām organizācijām ir jāatsaucas uz uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus un/vai uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus.

Sīkāk par EaSI

Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām (EAFVP)

EAFVP palīdz ES dalībvalstīm sniegt vistrūcīgākajām personām materiālo palīdzību. Valsts iestādes izvēlas partnerorganizācijas, kas, pamatojoties uz Komisijas apstiprinātajām programmām 2014.–2020. gadam, sniedz šo palīdzību.

Sīkāk par EAFVP

Sociālais dialogs

Atbilstoši trijām budžeta pozīcijām Komisija atbalsta projektus sociālā dialoga un kolektīvo darba attiecību jomā gan ES, gan valstu līmenī. Projekti valstu līmenī tiek atbalstīti tad, ja ir pietiekami spēcīga starptautiskā/Eiropas dimensija. Ik gadu uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus organizē šādās trijās budžeta pozīcijās: darba attiecības un sociālais dialogs, informācijas un apmācības pasākumi darba ņēmēju organizācijām, kā arī uzņēmumu pārstāvju informēšana, konsultēšana un līdzdalība.

Sīkāk par sociālo dialogu

Saistītais finansējums

Ieteikt šo lapu: