Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Sociālās apdrošināšanas koordinācija ES

ES ir pieņēmusi kopējus noteikumus par to, kā aizsargāt jūsu tiesības uz sociālo nodrošinājumu, ja pārceļaties uz citu ES valsti, Īslandi, Lihtenšteinu, Norvēģiju vai Šveici. Noteikumi par sociālā nodrošinājuma koordinēšanu neaizstāj atsevišķo valstu sistēmas ar vienotu Eiropas sistēmu. Ikviena valsts var brīvi izlemt, kuras personas saskaņā ar to likumiem ir apdrošināmas, kādus pabalstus (vai pensijas) un ar kādiem noteikumiem piešķirt.

Uz ko attiecas šie noteikumi? 

Četri galvenie principi 

  1. Jūs vienlaikus varat būt pakļauts tikai vienas valsts likumiem, tāpēc jūs maksājat sociālās apdrošināšanas iemaksas šai valstij. Lēmumu par to, kuras valsts likumi jums ir piemērojami, pieņems sociālā nodrošinājuma iestādes. Tā nav jūsu izvēle.
    Uzziniet, kādi noteikumi attiecas uz jums.
  2. Jums ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā tās valsts pilsoņiem, kuras tiesību akti uz jums attiecas. To sauc par vienlīdzīgas attieksmes jeb nediskriminēšanas principu.
  3. Kad esat iesniedzis pieteikumu uz pabalstu vai pensiju, vajadzības gadījumā vērā ņem jūsu iepriekšējos apdrošināšanas, darba vai uzturēšanās periodus citās valstīs.
  4. Ja jums ir tiesības uz pabalstu skaidrā naudā no vienas valsts, jūs to principā varat saņemt arī tad, ja dzīvojat citā valstī. To sauc par “eksportēšanu”.

Sīkāka informācija 

Kopš 2010. gada 1. maija spēkā ir jaunas regulas par modernizētu koordinēšanu (Regulas 883/2004 un 987/2009). Papildinformāciju uzzināsit, ieskatoties bieži uzdotajos jautājumos. Noskaidrojiet, kādi noteikumi par sociālo nodrošinājumu ir valstī, kas jūs interesē. 

2016. gada 13. decembrī  Eiropas Komisija iepazīstināja ar pārskatītajiem ES tiesību aktiem sociālā nodrošinājuma koordinēšanas jomā. Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības Padome 2019. gada martā panāca pagaidu vienošanos par priekšlikumu.

Jums vēl vajadzīga palīdzība? 

Vai neatradāt meklēto informāciju? Jums ir problēma?

Sazinieties ar “Europe Direct” (00800 6 7 8 9 10 11)
Atrisiniet problēmas ar valsts iestādēm SOLVIT
Lūdziet jurista padomu dienestam "Tavs Eiropas padomdevējs"

Ieteikt šo lapu: