Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Sociālā aizsardzība un iekļautība

Eiropas Komisija atbalsta un cenšas papildināt dalībvalstu politiku, ko tās īsteno sociālās iekļautības un sociālās aizsardzības jomā.

Gudras, ilgtspējīgas un integrējošas izaugsmes stratēģijā “Eiropa 2020” ir noteikti mērķi vismaz par 20 miljoniem samazināt to cilvēku skaitu, kuri dzīvo nabadzībā un ir sociāli atstumti, un līdz 75 % palielināt 20–64 gadus vecu iedzīvotāju nodarbinātību. Sasniegt šos mērķus palīdz stratēģijas “Eiropa 2020” pamatiniciatīvas, starp kurām minama platforma cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību un Jaunu prasmju un darba vietu programma.

Sociālo ieguldījumu paketē Komisija mudina dalībvalstis modernizēt sociālās labklājības sistēmas, pārorientējoties uz sociālajiem ieguldījumiem mūža garumā.

Šī pakete papildina:

Politikas pamats

Eiropas pusgada laikā ES dalībvalstis ievirza un pārrauga savas ekonomiskās un sociālās reformas, lai sasniegtu “Eiropas 2020” mērķus. Problēmas un ieteiktie risinājumi ir aplūkoti konkrētām valstīm adresētos ieteikumos.

Sociālā politika ietilpst stratēģijā “Eiropa  2020”, tāpēc Komisija atbalsta ES valstu centienus risināt sociālās problēmas, izmantojot iespējas, ko piedāvā Eiropas platforma cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību un sociālo ieguldījumu pakete, kā arī ES fondi, īpaši Eiropas Sociālais fonds.

Politiskā sadarbība

Komisija sadarbojas ar ES dalībvalstīm Sociālās aizsardzības komitejā, izmantojot atvērtās koordinācijas metodi sociālās iekļautības, veselības aprūpes un ilgtermiņa aprūpes un pensiju jomā (t.s. sociālā atvērtās koordinācijas metode).

Tas ir brīvprātīgs process, kurā politiskā sadarbība norit, kopīgi nosakot mērķus un ar kopīgu indikatoru palīdzību izvērtējot panākumus ceļā uz to sasniegšanu. Šajā procesā notiek arī cieša sadarbība ar tādām ieinteresētajām personām kā sociālajiem partneriem un pilsonisko sabiedrību.

Ieteikt šo lapu: