Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Prasmes un kvalifikācija

Veids, kā mēs strādājam, mācāmies, piedalāmies sabiedriskajā dzīvē un dzīvojam ikdienas dzīvi, nepārtraukti mainās atbilstīgi tehnoloģiju attīstībai, globālajām un demogrāfiskajām problēmām. Pareizās prasmes palīdz cilvēkiem pielāgoties šīm pārmaiņām un nodrošināt savu labklājību, vienlaikus sniedzot ieguldījumu sabiedrībai, veicinot darba ražīgumu un ekonomikas izaugsmi.

Mūsdienās cilvēkiem ir jāpiemīt dažādām prasmēm, sākot no tādām pamatprasmēm kā rakstpratība, rēķināšanas prasme un digitālajām prasmēm, līdz profesionālajām vai tehniskajām prasmēm, kā arī uzņēmējdarbības prasmēm un horizontālajām prasmēm, piemēram, svešvalodu prasmēm vai spējai mācīties un uzņemties iniciatīvu.

Eiropa mūsdienās saskaras ar daudziem izaicinājumiem:

  • Nepieņemami augstam Eiropas iedzīvotāju īpatsvaram – vienam iedzīvotājam no pieciem – vēl joprojām ir zemas lasīšanas un rakstīšanas prasmes, un vēl lielākam skaitam ir vājas rēķināšanas un digitālās prasmes. Ievērojamai daļai migrantu un patvēruma meklētāju trūkst pamatprasmju un ir vājas uzņēmējvalsts valodas zināšanas, līdz ar to pastāv augsts bezdarba, nabadzības un sociālās atstumtības risks.
  • Daudzi cilvēki Eiropā nevar atrast darbu, jo viņiem nav īsto prasmju, vai tie strādā darbus, kas neatbilst viņu talantiem. Patiešām, 30 % no augstākās izglītības ieguvējiem strādā tādu darbu, kurā nav vajadzīga augstskolas kvalifikācija.
  • Tajā pašā laikā 40 % darba devēju nevar atrast cilvēkus ar īstajām prasmēm, lai aizpildītu vakances, un pārāk maz cilvēkiem piemīt gatavība, domāšanas veids un kompetences, lai izveidotu savus uzņēmumus vai meklētu jaunas iespējas.

Izglītība un apmācība Eiropā ir dalībvalstu kompetencē. Valstu un reģionālie darba tirgi un izglītības sistēmas sastopas ar tikai sev raksturīgiem izaicinājumiem, bet dalībvalstis saskaras arī ar līdzīgām problēmām un iespējām.

Tādēļ Eiropas prasmju attīstīšanas iniciatīvu mērķis ir mobilizēt visas Eiropas ieinteresētās personas šādos rīcības virzienos:

Valstij īpaši pielāgotie ieteikumi attiecībā uz prasmju attīstību ik gadu tiek adresēti lielam skaitam dalībvalstu, lai palīdzētu veidot to politiku.

Ir pieejams atbalsts valstu prasmju stratēģiju attīstīšanai kopā ar ESAO, lai palīdzētu dalībvalstīm rast konkrētas politiskās atbildes , vienlaikus ES finansējums palīdz ieviest politikas modeļus praksē:

Komisija līdz šim jau ir piedāvājusi virkni politikas pasākumu, lai risinātu galvenos izaicinājumus un problēmas saistībā ar prasmēm, tostarp iniciatīvu par jaunām prasmēm jaunām darbavietām un izglītības pārvērtēšanu.

2016. gada 10. jūnijā tā pieņēma jaunu un visaptverošu prasmju programmu Eiropai, kurā piedāvā desmit pasākumus, lai palīdzētu cilvēkiem Eiropā iegūt labākas prasmes.

Ieteikt šo lapu: