Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Eiropas Nodarbinātības stratēģija

Eiropas nodarbinātības stratēģija tika ieviesta 1997. gadā, kad ES dalībvalstis apņēmās ieviest kopīgus mērķus nodarbinātības politikai. Tās galvenais mērķis ir Eiropas Savienībā radīt vairāk labāku darba vietu.

Tagad šī stratēģija ir ietverta izaugsmes stratēģijā “Eiropa 2020” un tiek īstenota, izmantojot Eiropas pusgada procedūru, kas sekmē politikas koordinēšanu starp ES dalībvalstīm un ES iestādēm.

Nodarbinātības stratēģiju palīdz īstenot Nodarbinātības komiteja. Eiropas pusgada laikā tas notiek četros posmos.

  1. Nodarbinātības pamatnostādnes ir kopējas prioritātes un nodarbinātības politikas mērķi, kurus ierosina Komisija, par kuriem vienojušās valstu valdības un kurus pieņēmusi ES Padome.
  2. Vienotais nodarbinātības ziņojums ir izstrādāts, pamatojoties uz a) Eiropas nodarbinātības stāvokļa novērtējumu, b) nodarbinātības pamatnostādņu īstenošanu un c) rezultātu pārskatu par rādītājiem nodarbinātības un sociālajā jomā. To publicē Komisija un pieņem ES Padome.
  3. Valstu reformu programmas — iesniedz valstu valdības, un tad analizē Komisija, pārbaudot to atbilstību stratēģijai “Eiropa 2020”. (Sk. līdz 2011. gadam pieņemto valstu reformu programmu datubāzi.)
  4. Balstoties uz valstu reformu programmu novērtējumu, Komisija publicē dažādus ziņojumus par valstīm, kuros analizē dalībvalstu ekonomikas politiku, un pieņem konkrētām valstīm adresētus ieteikumus.

Ieteikt šo lapu: