Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Skaitmeninimas socialinės apsaugos koordinavimo srityje

ES socialinės apsaugos koordinavimo taisyklėmis valstybės narės raginamos keisdamosi ir naudodamosi duomenimis, kurie yra reikalingi taikant tas taisykles, bei juos tvarkydamos naudotis naujausiomis technologijomis ir judiems gyventojams siūlyti patogias paslaugas. 

Dėl tarpvalstybinių elektroninių socialinės apsaugos informacijos mainų nacionalinės institucijos gali tvarkyti judžių piliečių socialinės apsaugos išmokų (tokių kaip bedarbio pašalpos, sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimas, išmokos šeimai ir senatvės pensija) prašymus greičiau ir veiksmingiau.

Tai atitinka Komisijos skaitmeninę strategiją, kurioje nustatomi tikslai remti skaitmeninę viešojo administravimo institucijų transformaciją, užtikrinti tarpvalstybinį sąveikumą ir supaprastinti bendravimą su piliečiais bei susijusios priemonės.

Elektroninių socialinės apsaugos informacijos mainų sistema (EESSI)

EESSI – tai IT sistema, kuri socialinės apsaugos institucijoms visoje ES padeda keistis informacija, susijusia su taikomais teisės aktais, liga, profesine liga ir nelaimingais atsitikimais darbe, pensija, bedarbio pašalpomis ir išmokomis šeimai greičiau ir saugiau, kaip reikalaujama ES socialinės apsaugos koordinavimo taisyklėmis.

Iki EESSI informacija daugiausia buvo keičiamasi naudojantis popieriniais dokumentais. Valstybių narių institucijoms diegiant EESSI, juos pakeičia elektroniniai mainai.

Kaip EESSI veikia

Visa su tarpvalstybinėmis socialinės apsaugos bylomis susijusia informacija nacionalinės institucijos turi dalytis naudodamosi EESSI: socialinės apsaugos institucijos keičiasi struktūrizuotais elektroniniais dokumentais ir laikosi bendrai sutartų procedūrų. Tie dokumentai naudojantis EESSI siunčiami tinkamam adresatui tinkamose institucijose kitoje valstybėje narėje.

Tinkamą adresatą kitoje ES šalyje socialinės apsaugos institucijų darbuotojai gali rasti nacionalinių institucijų duomenų saugykloje.

EESSI įgyvendinimo valstybėse narėse tvarkaraštis

Pirmi struktūriniai elektroniniai mainai, skirti konkrečiam su ES piliečio socialinės apsaugos padėtimi susijusiam atvejui, įvyko 2019 m. sausio mėn. Po intensyvaus darbo ir pastangų metų tai buvo itin svarbus pasiekimas vykdant EESSI projektą.

Nuo 2019 m. visos dalyvaujančios šalys turėjo prisijungti prie EESSI sistemos. Komisija toliau remia ir stebi valstybių narių pastangas siekdama užtikrinti, kad visos 32 šalys kuo greičiau būtų visiškai pasirengusios naudotis EESSI.

EESSI nauda

Spartesni ir veiksmingesni socialinės apsaugos institucijų informacijos mainai ir nauda judiems piliečiams

  • Dėl EESSI paspartėja socialinės apsaugos institucijų informacijos mainai su įvairiomis socialinės apsaugos sritimis (tokiomis kaip bedarbio pašalpos, išmokos šeimai, senatvės ir ligos išmokos ir kt.) susijusių bylų atvejais. Jos gali atskiras bylas išnagrinėti ir apskaičiuoti bei sumokėti išmokas greičiau.
  • Šie greitesni ir veiksmingesni socialinės apsaugos informacijos mainai padeda didinti įvairių valstybių piliečių socialinės apsaugos teisių apsaugą.

Tikslesni nacionalinių institucijų duomenų mainai

  • Visos ES socialinės apsaugos institucijos naudojasi į jų kalbą išverstais standartiniais elektroniniais dokumentais, todėl paprasčiau bendrauti įvairiomis kalbomis.
  • Įdiegus EESSI, bylų tvarkymas optimizuotas nustatant standartines elektronines procedūras, kurių turi laikytis institucijos; Taip padedama užtikrinti, kad socialinės apsaugos koordinavimo taisyklės būtų taikomos tinkamai.

Kova su sukčiavimu

  • EESSI įdiegiamos apsaugos priemonės, kuriomis užtikrinama, kad būtų keičiamasi teisingais ir išsamiais duomenimis. Tokiu būdu institucijoms padedama kovoti su sukčiavimu ir išvengti klaidų.

Saugus asmens duomenų tvarkymas

  • Įdiegus EESSI, naudojama bendra saugi infrastruktūra, skirta tarpvalstybiniams socialinės apsaugos institucijų duomenų mainams.
  • Ji nacionalinėms institucijoms sudaro sąlygas keistis žinutėmis, bet sistema nesukuriama duomenų bazė, kurioje tokios žinutės ir asmens duomenys būtų saugomi centralizuotai. Su žinučių turiniu gali susipažinti tik atitinkamos institucijos, o valstybės narės ir toliau yra atsakingos už aukšto duomenų apsaugos standarto užtikrinimą pagal ES taisykles. 
  • EESSI atitinka naujausius IT saugumo standartus.

Statistinių duomenų apie socialinės apsaugos koordinavimą rinkimas

  • EESSI suteikia galimybę rinkti statistinius duomenis apie socialinės apsaugos institucijų keitimąsi žinutėmis.

Socialinės apsaugos teisių tikrinimas

  • Socialinės apsaugos institucijos visoje Europoje gali keistis atitinkama informacija ir tam, kad patikrintų judžių piliečių socialinės apsaugos teises.

Bendrinti šį puslapį