Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Finansavimas

Europos Komisija skiria finansavimą projektams, susijusiems su užimtumu, socialiniais reikalais ir socialine įtrauktimi, pagal toliau išvardytas programas.

Europos socialinis fondas (ESF)

Iš ESF finansuojami projektai, skirti padėti tobulinti įgūdžius ir darbo galimybes. Viešos ir privačios organizacijos dėl finansavimo turėtų kreiptis į ESF vadovaujančias institucijas savo šalyje. Europos Komisija nustato finansavimo prioritetus, bet tiesiogiai nedalyvauja atrenkant projektus.

Daugiau apie ESF
ESF jūsų šalyje

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (EGF)

Šis fondas padeda dėl pasikeitusių pasaulinės prekybos tendencijų darbo netekusiems žmonėms kuo greičiau įsidarbinti. Pavieniai asmenys ar įmonės, patiriantys sunkumų dėl darbo jėgos pertekliaus ir norintys kreiptis dėl finansavimo turėtų susisiekti su savo valstybės narės valdžios institucija.

Daugiau apie EGF

Finansavimas 2021–2027 m.

Komisija pasiūlė paprastesnį ir labiau integruotą Europos socialinį fondą (ESF+) ir persvarstytą Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą (EGF). Tai dalis 2018 m. gegužės 2 d. priimtų Komisijos pasiūlymų dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos (DFP). Pasiūlymus šiuo metu aptaria Europos Parlamentas ir ES Taryba.

ES užimtumo ir socialinių inovacijų programa (EaSI)

ES užimtumo ir socialinių inovacijų programa (EaSI) – tai ES lygmens finansinė priemonė, kurią tiesiogiai administruoja Europos Komisija, kad skatintų užimtumą, socialinę politiką ir darbo jėgos judumą visoje ES. Kad gautų finansavimą, reikalavimus atitinkančios organizacijos turi atsiliepti į kvietimą pateikti pasiūlymus ir (arba) kvietimą teikti paraiškas.

Daugiau apie EaSI

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas (EPLSAF)

EPLSAF remia ES šalių materialinės pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims veiksmus. Nacionalinės valdžios institucijos pasirenka organizacijas partneres, kurios teikia pagalbą, pagal Komisijos patvirtintas 2014–2020 m. nacionalines programas.

Daugiau apie EPLSAF

Socialinis dialogas

Komisija remia socialinio dialogo ir darbo santykių srities projektus tiek Europos, tiek nacionaliniu lygmeniu, jeigu pastarieji projektai turi pakankamai stiprų tarptautinį ir (arba) europinį aspektą, skirdama lėšas pagal tris biudžeto išlaidų kategorijas. Kasmet skelbiami kvietimai teikti paraiškas pagal Darbo santykių ir socialinio dialogo, Darbuotojų organizacijų informavimo ir mokymo priemonių, Įmonių atstovų informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo biudžeto išlaidų kategorijas.

Daugiau apie socialinį dialogą

Susijęs finansavimas

Bendrinti šį puslapį