Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Socialinė apsauga ir socialinė įtrauktis

Europos Komisija remia ir papildo valstybių narių socialinės įtraukties ir socialinės apsaugos sričių politiką.

Europos pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategijoje Europa 2020 nustatyti tikslai padėti bent 20 mln. žmonių išbristi iš skurdo ir įveikti socialinę atskirtį, taip pat padidinti 20–64 m. gyventojų užimtumo lygį iki 75 proc. Siekti šių tikslų padeda strategijos „Europa 2020“ pavyzdinės iniciatyvos, įskaitant Kovos su skurdu ir socialine atskirtimi planą ir Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvarkę.

Socialinių investicijų srities dokumentų rinkinyje Europos Komisija pateikia valstybėms narėms gaires, kaip modernizuoti socialinės apsaugos sistemas, kad socialinės investicijos vyktų visais gyvenimo etapais.

Šiuo rinkiniu papildomi:

Politikos sistema

Europos semestras suteikia galimybę valdyti ir stebėti ES šalių ekonomines ir socialines reformas, kuriomis siekiama strategijos „Europa 2020“ tikslų. Problemos ir siūlomi jų sprendimai matomi konkrečioms šalims skirtose rekomendacijose.

Kadangi socialinė politika yra neatsiejama strategijos „Europa 2020“ dalis, Europos Komisija remia ES šalių pastangas spręsti savo socialines problemas Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi plane ir Socialinių investicijų srities dokumentų rinkinyje numatytomis priemonėmis bei naudojantis ES fondais, visų pirma Europos socialiniu fondu.

Politinis bendradarbiavimas

Europos Komisija bendradarbiauja su ES šalimis socialinės įtraukties, sveikatos apsaugos, ilgalaikės priežiūros ir pensijų srityje pasitelkusi Socialinės apsaugos komitetą ir naudodama socialinės srities atvirąjį koordinavimo metodą.

Atvirasis koordinavimo metodas socialinėje srityje – tai savanoriškas politinis bendradarbiavimas, grindžiamas susitarimu dėl bendrų tikslų ir pažangos siekiant šių tikslų vertinimu naudojant bendrus rodiklius. Be to, glaudžiai bendradarbiaujama su suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant socialinius partnerius ir pilietinę visuomenę.

Bendrinti šį puslapį