Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimas

Europos socialinių teisių ramstyje išdėstyta 20 pagrindinių principų ir teisių, kuriais siekiama remti sąžiningą ir sklandų darbo rinkos veikimą. Jie suskirstyti į tris skyrius:

Veiksmų planas

Europos socialinių teisių ramsčio veiksmų plane nustatyti konkretūs veiksmai, kaip 20 ramsčio principų paversti tikrove. Šiems veiksmams įgyvendinti reikės bendrų valstybių narių ir ES pastangų ir aktyvaus socialinių partnerių ir pilietinės visuomenės dalyvavimo. Veiksmų plane nustatyti trys ES lygmens tikslai užimtumo, įgūdžių ir socialinės apsaugos srityse, kurie turi būti pasiekti iki 2030 m.

Veiksmų planas grindžiamas plataus masto viešomis konsultacijomis, per kurias gauta daugiau kaip 1000 atsakymų.

Naujausios iniciatyvos pagal veiksmų planą

Bendrinti šį puslapį