Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Neįgalieji

Akla moteris su šunimi vedliu ir baltąja lazdele eina per pėsčiųjų perėją

© Shutterstock / goodluz

Manoma, kad 2020 m. kokios nors rūšies negalią turės penktadalis ES gyventojų. ES ir jos valstybės narės yra įsipareigojusios gerinti socialinę ir ekonominę neįgaliųjų padėtį, remdamosi ES pagrindinių teisių chartija ir Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo.

Europos Sąjunga ir visos jos valstybės narės yra Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos šalys. Ši svarbi sutartis ES įsigaliojo 2011 m. sausio mėn., ja vadovautasi formuojant 2010–2020 m. Europos strategijos dėl negalios turinį.

Pagrindinės su negalia susijusios iniciatyvos

Komisija taip pat remia valstybes nares, Europos semestro metu ir ES lėšomis įgyvendinančias JT neįgaliųjų teisių konvenciją.

Kai kurios naudingos politikos priemonės: 

  • Europos socialinių teisių ramstis, kurio 17 principas skirtas neįgaliesiems, o susijusiais principais sprendžiamos neįgaliųjų problemos,
  • Europos semestras, kuriuo nustatoma ES ekonominės politikos koordinavimo sistema ir pateikiama informacijos apie neįgalių ir neturinčių negalios asmenų padėtį valstybėse narėse,

Informuotumo didinimas

Europos Komisija yra įsipareigojusi didinti informuotumą apie neįgaliųjų gyvenimo sąlygas, jų kasdienio gyvenimo problemas ir priemones jų sąlygoms gerinti. Ji taip pat skelbia informaciją apie JT neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimą.

Siekdama šio tikslo, Europos Komisija kasmet organizuoja

  • Europos neįgaliųjų dienai skirtą konferenciją,
  • skiria apdovanojimą „Access City“ miestams, kurie įdėjo daug pastangų prieinamumui didinti,
  • metinį darbo forumą dėl JT neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo,
  • teisininkų ir politikos specialistų mokymus apie su negalia susijusią ES politiką ir teisės aktus.

Parama

ES teikia finansinę paramą, skirdama metines dotacijas įvairioms ES lygmens neįgaliųjų organizacijoms ir NVO pagal teisių, lygybės ir pilietybės programą, kad šioms organizacijoms būtų lengviau dalyvauti ES lygmens procesuose. Pavyzdžiui, jos teikia nuomones apie ES teisės aktų ir politikos raidą. Šios organizacijos – tai

Europos struktūriniai ir investicijų fondai (ESI fondai) yra pagrindinės ES finansinės priemonės ekonominei ir socialinei sanglaudai stiprinti. Jos padeda užtikrinti labiausiai pažeidžiamų piliečių, įskaitant neįgaliuosius, socialinę įtrauktį.

Su neįgaliaisiais dirbančių specialistų Europos akademinis tinklas (angl. ANED) teikia Europos Komisijai ES valstybių narių duomenų ir politikos analizę. Jis tvarko duomenų bazę DOTCOM, kurioje stebimos politikos priemonės, susijusios su JT neįgaliųjų teisių konvencija ES ir valstybėse narėse.

Bendrinti šį puslapį