Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Neįgalieji

ES remia aktyvią įtrauktį ir visapusišką neįgaliųjų dalyvavimą visuomenėje, laikydamasi ES negalios klausimais taikomo žmogaus teisių principo. Negalia – teisių, o ne diskrecijos klausimas. Šis principas pabrėžiamas ir JT neįgaliųjų teisių konvencijoje, kurią pasirašė ir ES.

Konvencija remiamasi Europos Komisijos 2010 m. priimtoje 2010–2020 m. Europos strategijoje dėl negalios. Be to, joje atsižvelgiama į 2004–2010 m. veiksmų plano dėl negalios įgyvendinimo patirtį.

Strategijos tikslų siekiama aštuonių toliau nurodytų prioritetinių sričių veiksmais.

1. Prieinamumas: pasirūpinti, kad neįgalieji galėtų gauti prekes ir paslaugas, ir skatinti pagalbinių įtaisų rinką.

2. Dalyvavimas: užtikrinti, kad neįgalieji naudotųsi visais ES pilietybės teikiamais privalumais, pašalinti kliūtis lygiomis teisėmis dalyvauti visuomeniniame gyvenime ir laisvalaikio veikloje, skatinti teikti kokybiškas paslaugas bendruomenėje.

3. Lygybė: kovoti su diskriminacija dėl negalios ir skatinti lygias galimybes.

4. Užimtumas: gerokai padidinti atviroje darbo rinkoje dirbančių neįgaliųjų dalį. Jie sudaro šeštadalį visų ES darbingo amžiaus gyventojų, bet jų užimtumo lygis palyginti nedidelis.

5. Švietimas ir mokymas: skatinti neįgalių studentų ir moksleivių įtraukųjį švietimą ir mokymąsi visą gyvenimą. Turėdami lygias galimybes įgyti kokybišką išsilavinimą ir mokytis visą gyvenimą, neįgalieji gali visapusiškai dalyvauti visuomenės gyvenime ir gerinti savo gyvenimo kokybę. Europos Komisija pradėjo įgyvendinti kelias neįgaliesiems skirtas švietimo iniciatyvas. Pavyzdžiui, buvo įsteigta Europos specialiojo ugdymo plėtros agentūra ir speciali negalios ir mokymosi visą gyvenimą tyrimo grupė.

6. Socialinė apsauga: skatinti sudaryti neįgaliesiems tinkamas gyvenimo sąlygas, kovoti su skurdu ir socialine atskirtimi.

7. Sveikata: skatinti vienodas galimybes naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis ir susijusia infrastruktūra.

8. Išorės veiksmai: skatinti spręsti neįgaliųjų teisių klausimus ES plėtros proceso metu ir vykdant tarptautines vystymosi programas.

Komisija taip pat remia Europos ekspertų negalios klausimais akademinį tinklą (ANED), kuris Komisijai teikia šalių padėties, politikos ir duomenų analizę. Tinklas taip pat tvarko internetinę priemonę, leidžiančią susidaryti bendrą vaizdą apie pagrindines valstybių narių ir ES priemones, kurių reikia JT neįgaliųjų teisių konvencijai įgyvendinti. Internetinės priemonės sukūrimas – vienas iš veiksmų, numatytų 2010–2015 m. veiksmų sąraše, pridėtame prie Europos strategijos dėl negalios.

Bendrinti šį puslapį