Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost

Fond europske pomoći za najpotrebitije (FEAD)

Fondom europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) podupiru se aktivnosti država članica EU-a pri pružanju hrane i osnovne materijalne pomoći najpotrebitijima.

To uključuje hranu, odjeću i ostale neophodne predmete za osobnu upotrebu, npr. obuću, sapun i šampon.

Materijalna pomoć mora biti usklađena s mjerama za socijalno uključivanje, kao što su smjernice i potpora za pomoć osobama da se izvuku iz siromaštva.

Nacionalna nadležna tijela mogu podupirati i nematerijalnu pomoć najpotrebitijima kako bi im se pomoglo da se bolje integriraju u društvo.

Potporom FEAD-a osobama će se pomoći da naprave prve korake prema izvlačenju iz siromaštva i socijalne isključenosti.

FEAD-om će se pomoći da se zadovolje najosnovnije potrebe većine najpotrebitijih ljudi, što je preduvjet kako bi mogli naći posao ili sudjelovati u tečaju osposobljavanja poput onih koji se podupiru u okviru Europskog socijalnog fonda (ESF).

Komisija odobrava nacionalne programe za 2014. – 2020. na temelju kojih nacionalna nadležna tijela donose konkretne odluke o pomoći koja se doprema putem partnerskih organizacija (često nevladinih). Sličan se pristup već upotrebljava za kohezijske fondove.

Države EU-a mogu odabrati koju vrstu pomoći (hranu ili osnovnu materijalnu pomoć, ili njihovu kombinaciju) žele pružati, ovisno o svojoj situaciji, te način na koji se ta pomoć prima i raspodjeljuje.

Nacionalna nadležna tijela mogu sama kupovati hranu i robu te ih dostavljati partnerskim organizacijama ili osigurati financijska sredstva organizacijama tako da one same mogu obavljati kupnju. Partnerske organizacije koje same kupuju hranu ili robu mogu ju raspodjeljivati izravno ili zatražiti pomoć od drugih partnerskih organizacija.

Nacionalna tijela odabiru partnerske organizacije, koje su javna tijela ili nevladine organizacije, na temelju objektivnih i transparentnih kriterija definiranih na nacionalnoj razini.

Sažetak provedbe na nacionalnoj razini dostupan je u sažetim prikazima prema zemljama

Više od 3,8 milijardi EUR namijenjeno je za FEAD za razdoblje od 2014. do 2020.

Uz to, države EU-a pridonijet će svojim nacionalnim programima s najmanje 15 % nacionalnog sufinanciranja.

Koja je pravna osnova?

Uredba o FEAD-u donesena je 2014. Izmijenjena je 2018. uz nekoliko pojednostavnjenja – pročišćena verzija dostupna je na internetu.

Svi provedbeni i delegirani akti doneseni su do kraja 2016.

Mreža FEAD-a

Mreža FEAD-a, koja je osnovana 2016., zajednica je s otvorenim članstvom namijenjena osobama koje pružaju pomoć najpotrebitijima u Europi. To uključuje:

  • nacionalna upravljačka tijela FEAD-a,
  • organizacije koje obavljaju ili su zainteresirane za aktivnosti financirane iz FEAD-a,
  • nevladine organizacije na razini EU-a i
  • institucije EU-a.

To je prostor za razmjenu dobre prakse i poticanje novih ideja.

Saznajte više o mreži i njezinim aktivnostima.

Podijeli ovu stranicu