Fostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsiú

Ag tacú le fiontraithe agus daoine atá féinfhostaithe

Tá an fhiontraíocht agus an fhéinfhostaíocht ina gcúnamh chun:

  • poist a chruthú
  • scileanna a fhorbairt
  • an deis a thabhairt do dhaoine dífhostaithe agus do dhaoine faoi mhíbhuntáiste páirt iomlán a ghlacadh sa tsochaí agus sa gheilleagar.

Aithníonn an Straitéis Eoraip 2020 go bhfuil ról lárnach ag an bhfiontraíocht agus ag an bhféinfhostaíocht chun fás cliste inbhuanaithe uileghabhálach a bhaint amach. Chomh maith leis sin, is príomhthosaíocht ag an gCoimisiún "borradh a chur faoin Eoraip athuair agus cur leis an líon post, gan dul i bhfiacha arís".

Agus é ag tacú leis an bhfiontraíocht agus leis an bhféinfhostaíocht, tá an Coimisiún Eorpach ag díriú ar an méid seo a leanas:

agus déanann sé iarracht:

  • cur leis an eolas ar an bhfiontraíocht agus ar an bhféinfhostaíocht
  • cur leis an acmhainneacht atá i dtíortha agus i réigiúin an Aontais Eorpaigh
  • tacaíocht airgeadais a thabhairt don fhiontraíocht.

Cur leis an eolas

Is i gcomhar le ECFE a dhéantar cuid mhór den fhorbairt eolais agus den fhoghlaim fhrithpháirteach a bhaineann leis an bhfiontraíocht. Ar na comhfhoilseacháin a chuir siadsan amach, tá sraith dar teideal 'Missing Entrepreneurs' (‘Fiontraithe ar iarraidh’) a dhíríonn ar fhorbairt na fiontraíochta i measc grúpaí leochaileacha (an óige, na mná, seandaoine, na himircigh, daoine faoi mhíchumas). Chomh maith leis sin, tá sraith treoracha beartais ina cuid den tsraith sin, treoracha a bhaineann le saincheisteanna amhail an fhiontraíocht i measc seandaoinean fhiontraíocht i measc na hóigebuanú na féinfhostaíochta agus an fhiontraíocht neamhfhoirmiúil.

Acmhainneacht a fhorbairt

Trí bhíthin an chomhair le ECFE, táthar ag díriú níos mó agus níos mó ar anailís a dhéanamh ar chásanna na dtíortha ar leith. Díríonn sé, lena chuid tuarascálacha, ar chuidiú leis na Ballstáit feabhas a chur ar an tacaíocht a thugann siad d’fhiontraithe óga nó don fhiontraíocht i measc an aosa dhífhostaithe.

Tá an Coimisiún Eorpach agus ECFE tar éis Uirlis bheartais chun feabhsú ar an bhfiontraíocht a fhorbairt i gcomhar le chéile, agus is féidir an uirlis sin a úsáid mar chatalaíoch a chuirfeadh feabhas ar an mbeartas fiontraíochta i gcathracha, i réigiúin nó i dtíortha de chuid an Aontais. Cumhdaítear leis an uirlis sin na beartais lena dtacaítear le fiontraíocht ag grúpaí leochaileacha agus leis an bhfiontraíocht shóisialta.

Tacaíocht airgeadais a thabhairt don fhiontraíocht

I dtaca leis an micreamhaoiniú, tá an tSaoráid Mhicreamhaoiniúcháin Eorpach um Fhostaíocht agus um Chuimsiú Sóisialta agus tríú hais an chláir um Fhostaíocht agus um Nuálaíocht Shóisialta dírithe ar chuidiú le borradh a chur faoin bhféinfhostaíocht agus ar chuidiú le micreafhiontair a chur á gcruthú. Chomh maith leis sin, is féidir le fiontair shóisialta tairbhe a bhaint as tacaíocht airgeadais ó thríú hais an chláir um Fhostaíocht agus um Nuálaíocht Shóisialta.

Cuireann Ciste Sóisialta na hEorpa (CSE) an fhiontraíocht chun cinn trí bhíthin seirbhísí tacaíochta gnó agus airgeadais. Cuirtear tacaíocht ar fáil, ar mhodh spriocdhírithe, do ghrúpaí faoi mhíbhuntáiste agus do ghrúpaí nach bhfuil ach ionadaíocht lag acu, lena n-áirítear fiontraithe ban agus daoine faoi mhíchumas.

An leathanach seo a chomhroinnt: