Fostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsiú

Coimirce Sóisialach & Cuimsiú Sóisialta

Tacaíonn an Coimisiún Eorpach le beartais na mBallstát i réimse an chuimsithe shóisialta agus na cosanta sóisialta.

Le straitéis Eoraip 2020 maidir le fás cliste, inbhuanaithe agus uilechuimsitheach leagtar síos spriocanna le 20 milliún duine ar a laghad a thabhairt slán as an mbochtaineacht agus as eisiamh sóisialta agus an líon daoine idir 20-64 bliain d'aois atá i bhfostaíocht a ardú go 75%. Tugann na tionscnaimh shuaitheanta sa straitéis Eoraip 2020, agus an Clár Eorpach i gcoinne na Bochtaineachta agus an Eisiaimh Shóisialta agus an Clár do Scileanna Nua agus do Phoist, tacaíocht leis na spriocanna sin a bhaint amach.

Tríd an bPacáiste d'Infheistíocht Shóisialta, cuireann an Coimisiún comhairle ar na Ballstáit maidir lena gcórais leasa shóisialta a nuachóiriú le go ndéanfar infheistíocht shóisialta ar feadh an tsaoil.

Tá an pacáiste ina chomhlánú orthu seo a leanas:

Creat beartais

Soláthraíonn an Seimeastar Eorpach creat le hathchóirithe eacnamaíocha agus sóisialta na mBallstát a stiúradh agus le monatóireacht a dhéanamh orthu le go mbainfear amach spriocanna Eoraip 2020. Bíonn na dúshláin agus na réitigh atá molta ag an gCoimisiún le sonrú sna Moltaí a bhaineann go sonrach le tír ar leith.

Mar go bhfuil beartais shóisialta lárnach sa straitéis Eoraip 2020, tacaíonn an Coimisiún le hiarrachtaí thíortha an AE aghaidh a thabhairt ar na dúshláin shóisialta atá acu trí na gníomhaíochtaí atá cuimsithe sa Chlár Eorpach i gcoinne na Bochtaineachta agus an Eisiaimh Shóisialta agus sa Phacáiste d'Infheistíocht Shóisialta agus i gcistí an AE, agus go háirithe Ciste Sóisialta na hEorpa.

Comhar polaitiúil

Bíonn an Coimisiún ag obair i gcomhar le tíortha san AE tríd an gCoiste um Chosaint Shóisialta agus úsáideann sé Modh Oscailte an Chomhordaithe sna réimsí: cuimsiú sóisialta, cúram sláinte agus cúram fadtéarmach agus pinsin (MOC sóisialta).

Is próiseas deonach é MOC sóisialta a úsáidtear do chomhar polaitiúil bunaithe ar chomhchuspóirí a aontú agus dul chun cinn a thomhas maidir leis na spriocanna sin ag úsáid comhtháscairí. Baineann an próiseas sin freisin le dlúthchomhar le páirtithe leasmhara, m.sh. páirtithe sóisialta agus an tsochaí shibhialta.

An leathanach seo a chomhroinnt: