Fostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsiú

An Ciste um Chabhair Eorpach do na Daoine is Díothaí (FEAD)

Cabhraíonn an Ciste um Chabhair Eorpach do na Daoine is Díothaí (FEAD) le Ballstáit an Aontais Eorpaigh cúnamh bia agus/nó cúnamh ábhartha bunúsach a chur ar fáil do na daoine is díothaí.

Ar an gcúnamh sin tá bia, éadaí agus earraí bunriachtanacha eile le haghaidh úsáid phearsanta, e.g. bróga, gallúnach agus seampú.

Ní leor an cúnamh ábhartha as féin, áfach: ní mór bearta um chuimsiú sóisialta a dhéanamh freisin, ar nós comhairle agus tacaíocht chun cabhrú le daoine a thabhairt slán as an mbochtaineacht.

Féadfaidh na húdaráis náisiúnta tacú freisin le cúnamh neamh-ábhartha do na daoine is díothaí, ionas go mbeidh siad ábalta imeascadh níos fearr sa tsochaí.

Cabhróidh an cúnamh ón gciste FEAD le daoine na chéad chéimeanna a ghlacadh agus iad ag iarraidh teacht slán as an mbochtaineacht agus as an eisiamh sóisialta.

Díreoidh an ciste sin ar bhunriachtanais na ndaoine is díothaí, is iad sin na rudaí is gá a bheith acu ar dtús chun post a fháil nó cúrsa oiliúna den sórt a fhaigheann tacaíocht ó Chiste Sóisialta na hEorpa (CSE) a dhéanamh.

Bíonn ar an gCoimisiún na cláir náisiúnta don tréimhse 2014-2020 a fhaomhadh. Bunaithe air sin, déanann na húdaráis náisiúnta na cinntí aonair a fhágann gur féidir an cúnamh a chur ar fáil trí eagraíochtaí comhpháirtíochta (ar minic eagraíochtaí neamhrialtasacha iad). Tá cur chuige den chineál céanna in úsáid cheana i gcás na gcistí comhtháthaithe.

Féadfaidh Ballstáit an Aontais an cineál cúnaimh (cúnamh bia nó cúnamh ábhartha bunúsach, nó meascán den dá rud) ba mhaith leo a thabhairt a roghnú de réir an cháis ina dtír féin. Is iad na tíortha féin freisin a roghnóidh an chaoi a bhfaighfear agus a ndáilfear an cúnamh.

Ina dhiaidh sin, féadfaidh na húdaráis náisiúnta féin an bia agus na hearraí a cheannach agus iad a thabhairt do na heagraíochtaí comhpháirtíochta nó féadfaidh siad airgead a thabhairt do na heagraíochtaí chun an t-ábhar a cheannach iad féin. Is féidir le heagraíochtaí comhpháirtíochta a cheannaíonn an bia nó na hearraí an cúnamh sin a dháileadh iad féin nó is féidir leo a iarraidh ar eagraíochtaí comhpháirtíochta eile cabhrú leo.

Is éard iad na heagraíochtaí comhpháirtíochta comhlachtaí poiblí nó eagraíochtaí neamhrialtasacha atá ceaptha ag na húdaráis náisiúnta ar bhonn critéir oibiachtúla thrédhearcacha a leagtar síos ar an leibhéal náisiúnta.

Tá achoimre ar an gcur chun feidhme ar an leibhéal náisiúnta le fáil sna comhaid FEAD de réir tíre

I dtéarmaí réadacha, tá breis agus €3.8 billiún curtha in áirithe don chiste FEAD don tréimhse 2014-2020.

Sa bhreis air sin, caithfidh na Ballstáit 15% ar a laghad de chostas a gcláir náisiúnta féin a mhaoiniú.

Cad é an bunús dlí atá leis?

In 2014 a glacadh an Rialachán FEAD. Leasaíodh é in 2018 nuair a rinneadh simpliú air – tá leagan comhdhlúite le fáil ar líne.

Glacadh na gníomhartha cur chun feidhme agus na gníomhartha tarmligthe go léir faoi dheireadh na bliana 2016.

Líonra FEAD

Bunaíodh Líonra FEAD in 2016. Is pobal é ar féidir le haon duine nó eagraíocht a bhíonn ag cabhrú leis na daoine is díothaí san Eoraip ballraíocht a fháil ann. Ina measc tá:

  • údaráis a mbíonn bainistiú FEAD faoina gcúram ar an leibhéal náisiúnta,
  • eagraíochtaí a eagraíonn gníomhaíochtaí FEAD-mhaoinithe nó a mbeadh spéis acu sin a dhéanamh,
  • eagraíochtaí neamhrialtasacha ar leibhéal na hEorpa agus
  • institiúidí an Aontais Eorpaigh.

Is áis atá ann inar féidir dea-chleachtas a roinnt agus smaointe nua a spreagadh.

Tá tuilleadh eolais le fáil faoin líonra agus faoi na gníomhaíochtaí atá ar bun aige.

An leathanach seo a chomhroinnt: