Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Rahoitus

Euroopan komissio rahoittaa työllisyys- ja sosiaaliasioihin sekä syrjäytymisen torjuntaan liittyviä hankkeita seuraavien ohjelmien kautta:

Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) rahoittaa hankkeita, joilla autetaan kansalaisia kohentamaan taitojaan ja työllistymismahdollisuuksiaan. Rahoituksen hakemisesta kiinnostuneiden julkisten ja yksityisten organisaatioiden on otettava yhteyttä ESR:ää hallinnoiviin viranomaisiin omassa maassaan. Euroopan komissio määrittelee rahoituksen painopistealueet, mutta ei ole suoraan mukana valitsemassa rahoitettavia hankkeita.

Lisätietoa ESR:stä
ESR eri EU-maissa

Euroopan globalisaatiorahasto (EGR)

Euroopan globalisaatiorahasto (EGR) pyrkii auttamaan niiden työntekijöiden paluuta työmarkkinoille, jotka on sanottu irti maailmankaupan muutosten vuoksi. Irtisanomisten koettelemat kansalaiset ja yritykset voivat hakea EGR:ltä avustusta kansallisten viranomaisten kautta.

Lisätietoa EGR:stä

Rahoitus kaudella 2021–2027

Euroopan komissio on ehdottanut Euroopan sosiaalirahaston yksinkertaistamista ja yhtenäistämistä (ESR+) ja Euroopan globalisaatiorahaston tarkistamista. Toimet kuuluvat EU:n monivuotista rahoituskehystä (2021–2027) koskevaan komission ehdotuskokonaisuuteen, joka hyväksyttiin 2. toukokuuta 2018. Ehdotuksia käsitellään parhaillaan Euroopan parlamentissa ja EU:n neuvostossa.

Työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskeva EU-ohjelma (EaSI)

Työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskeva EaSI-ohjelma on Euroopan komission hallinnoima EU-tason rahoitusväline, josta tuetaan työllisyyttä, sosiaalipolitiikan täytäntöönpanoa ja työvoiman liikkuvuutta EU:ssa. Organisaatiot voivat hakea rahoitusta osallistumalla tarjouskilpailuihin ja/tai ehdotuspyyntöihin.

Lisätietoa EaSIstä

Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahasto (FEAD)

FEAD-rahastosta tuetaan EU-maiden ohjelmia, joista annetaan aineellista apua yhteiskunnan vähävaraisimmille. EU-maiden viranomaiset valitsevat Euroopan komission vuosiksi 2014–2020 hyväksymien kansallisten ohjelmien perusteella kumppaniorganisaatiot, jotka toteuttavat avun jakamisen.

Lisätietoa FEAD:stä

Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu

Komissio tukee hankkeita, jotka liittyvät työmarkkinaosapuolten suhteisiin ja vuoropuheluun EU:n tasolla. Myös kansallisen tason hankkeita tuetaan, jos niillä on riittävä monikansallinen/eurooppalainen ulottuvuus. Tukea annetaan kolmen budjettikohdan kautta. Vuosittain järjestetään ehdotuspyyntöjä, jotka liittyvät budjettikohtiin Työmarkkinasuhteet ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu, Työmarkkinajärjestöjä koskevat koulutus- ja tiedotustoimet sekä Yritysten edustajille tiedottaminen, heidän kuulemisensa ja osallistumisensa.

Lisätietoa työmarkkinaosapuolten vuoropuhelusta

Muita rahoitusmahdollisuuksia

Jaa tämä sivu