Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Sotsiaalkindlustusteabe elektrooniline vahetamine (EESSI)

EESSI on IT-süsteem, mis aitab sotsiaalkindlustusasutustel kõikjal ELis vahetada teavet kiiremini ja turvalisemalt, nagu on nõutud sotsiaalkindlustuse koordineerimist käsitlevate ELi eeskirjadega.

Praegu toimub enamus teabevahetusest paberkandjal, kuid see asendatakse järgmistel aastatel elektroonilise teabevahetusega, sest liikmesriigid teevad EESSI-ga ühinemisel edusamme.

Kuidas EESSI toimib?

Kogu riiklike ametiasutuste vaheline teabevahetus piiriüleste sotsiaalkindlustusjuhtumite kohta hakkab toimuma EESSI kaudu: sotsiaalkindlustusasutused vahetavad struktureeritud elektroonilisi dokumente ja järgivad ühiselt kokkulepitud menetlusi. Dokumendid suunatakse läbi EESSI teises liikmesriigis asuvale õigele adressaadile.

Sotsiaalkindlustusasutuste töötajad saavad otsida õiget adressaati teises ELi liikmesriigis, kasutades Euroopa sotsiaalkindlustusasutuste avalikku kataloogi.

Millal hakatakse EESSI-t rakendama kõigis liikmesriikides?

Euroopa Komisjon muutis keskse EESSI süsteemi kättesaadavaks juulis 2017. Liikmesriikidel on seejärel aega kaks aastat, et viia EESSI siseriiklik rakendamine lõpule ja ühendada oma sotsiaalkindlustusasutused piiriülese elektroonilise teabevahetussüsteemiga.

Millist kasu EESSI toob?

Sotsiaalkindlustusasutuste vaheline kiirem ja tõhusam kirjavahetus.

  • EESSI kiirendab riiklike ametiasutuste vahelist teabevahetust. See võimaldab neil üksikjuhtumeid kiiremini käsitleda ning hõlbustada sotsiaalkindlustushüvitiste arvutamise ja väljamaksmise kiirendamist.

Riiklike ametiasutuste vaheline täpsem teabevahetus.

  • Sotsiaalkindlustusasutused kõikjal ELis hakkavad kasutama standarditud elektroonilisi dokumente, mis on tõlgitud nende emakeelde. See parandab mitmekeelset suhtlust.
  • EESSI võtab kasutusele kaitsemeetmed, et tagada vahetatavate andmete täpsus ja täielikkus, aidates ametiasutustel võidelda pettuste ja vigade vastu.
  • EESSI aitab optimeerida juhtumite käsitlemist, võttes kasutusele elektroonilised standardmenetlused, mida institutsioonid peavad järgima. See aitab sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise eeskirjade nõuetekohast kohaldamist veelgi parandada.

Isikuandmete turvaline käsitlemine.

  • EESSI abil võetakse kasutusele ühtne turvaline taristu sotsiaalkindlustusasutuste vaheliseks piiriüleseks teabevahetuseks.
  • See võimaldab riiklike ametiasutuste vahelist kirjavahetust, kuid ei looda keskset andmebaasi sõnumite ega nendega seotud isikuandmete säilitamiseks. Sõnumi sisu on nähtav ainult vastavatele ametiasutustele ja liikmesriikide ülesandeks jääb kõrgete andmekaitsestandardite tagamine, nagu on ette nähtud ELi eeskirjadega. 
  • EESSI järgib viimaseid IT-turbe standardeid.

Jaga seda lehte