Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Rahastamine

Rahastamine

Euroopa Komisjon rahastab tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatusega seotud projekte järgmiste programmide vahendusel.

Euroopa Sotsiaalfond (ESF)

ESF raames rahastatakse projekte, mis on suunatud inimeste tööalaste oskuste ja töö saamise võimaluste parandamisele. Kõnealuste vahendite taotlemiseks peaksid avalik- või eraõiguslikud organisatsioonid võtma ühendust ESFi korraldusasutustega asjaomases liikmesriigis. Euroopa Komisjon määratleb rahastamisprioriteedid, kuid ei ole otseselt seotud projektide väljavalimisega.

Täiendav teave Euroopa Sotsiaalfondi kohta
ESF teie riigis

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (EGF)

Fondi eesmärk on aidata töötajatel, kes on kaotanud töö maailma kaubanduses toimunud muutuste tagajärjel, leida võimalikult kiiresti uus töökoht. Koondamisest mõjutatud isikud või ettevõtted, kes soovivad fondi vahendeid taotleda, peavad pöörduma asjaomaste riiklike asutuste poole.

Täiendav teave Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kohta

Rahastamine aastatel 2021–2027

Komisjon on teinud ettepaneku lihtsustatud ja paremini integreeritud Euroopa Sotsiaalfondi (ESF+) ning muudetud Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) kohta. Need on osa komisjoni ettepanekutest, mis käsitlevad ajavahemiku 2021–2027 mitmeaastast finantsraamistikku, mis võeti vastu 2. mail 2018. Ettepanekud on praegu arutlusel Euroopa Parlamendis ja ELi nõukogus.

Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programm (EaSI)

Euroopa Liidu tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programm (EaSI) on Euroopa tasandi rahastamisvahend, mida haldab Euroopa Komisjon, et toetada tööhõivet, sotsiaalpoliitikat ja töötajate liikuvust ELis. Vahendite saamiseks peaksid abikõlblikud organisatsioonid vastama pakkumiskutsele või osalema projektikonkursil.

Täiendavalt EaSI kohta

Euroopa abifond enim puudustkannatavate isikute jaoks (FEAD)

Euroopa abifond enim puudustkannatavate isikute jaoks (FEAD) toetab ELi liikmesriikide meetmeid materiaalse abi osutamiseks enim puudustkannatavatele isikutele. Liikmesriikide asutused valivad välja abi jagavad partnerorganisatsioonid. Asjaomane tegevus toimub kooskõlas ajavahemikuks 2014–2020 koostatud riiklike programmidega, mille komisjon on heaks kiitnud.

Täiendavalt FEADi kohta

Seonduv rahastamine

Jaga seda lehte