Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

ELi sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamine

ELi poolt on sätestatud ühised eeskirjad inimeste sotsiaalkindlustusõiguste kaitsmiseks Euroopa piires (EL 28 + Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits) teise riiki elama asumise korral. Sotsiaalkindlustuse koordineerimise eeskirjad ei asenda liikmesriikide süsteeme ühtse Euroopa omaga. Kõik riigid võivad oma äranägemisel otsustada, kes on nende õigusaktide alusel kindlustatud, milliseid hüvitisi antakse ning millistel tingimustel.

Kelle suhtes neid eeskirju kohaldatakse? 

Neli peamist põhimõtet 

  1. Olete korraga kindlustatud üksnes ühe riigi seaduste alusel ning teete seega sissemakseid ainult ühes riigis. Otsuse selle kohta, millise riigi seadusi teie suhtes kohaldatakse, teevad sotsiaalkindlustusasutused. Teie valida ei saa.
    Uurige välja, milliseid eeskirju teie suhtes kohaldatakse
  2. Teil on samaväärsed õigused ja kohustused, kui selle riigi kodanikel, kus te kindlustatud olete. Seda teatakse kui võrdse kohtlemise või mittediskrimineerimise põhimõtet.
  3. Kui taotlete hüvitist, siis võetakse vajaduse korral arvesse ka teie eelmisi kindlustus-, töötamis- ja elamisperioode teistes riikides.
  4. Kui teil on õigus saada rahalist hüvitist ühest riigist, siis võite seda üldjuhul saada isegi teises riigis elamise korral. Seda teatakse kui eksporditavuse põhimõtet.

Lisateave 

Alates 1. maist 2010 kohaldatakse uusi määrusi (nr 883/2004 ja nr 987/2009) ajakohastatud koordineerimise kohta. Lisateabe saamiseks tutvuge korduma kippuvate küsimustega. Tutvuge sotsiaalkindlustuseeskirjadega teile huvi pakkuvas riigis. 

Euroopa Komisjon tegi 13. detsembril 2016 ettepaneku vaadata läbi sotsiaalkindlustuse koordineerimist käsitlevad ELi õigusaktid. Märtsis 2019 saavutasid Euroopa Parlament ja ELi nõukogu esialgse kokkuleppe ettepaneku suhtes.

Vajate veel abi? 

Ka te ei ole leidnud otsitavat teavet? Kas teil on lahendamist vajav probleem?

Esitage päring talituse Europe Direct vahendusel (00800 6 7 8 9 10 11)
Lahendage riiklike ametiasutustega tekkinud probleem (SOLVIT)
Õigusalane nõu portaali Teie Euroopa nõuandeteenistuselt

 

Jaga seda lehte