Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Teie õigused töökohal

© Yuttana Studio / Adobe Stock

Igal ELi töötajal on teatavad miinimumõigused seoses

  • töötervishoiu ja -ohutusega: üldised õigused ja kohustused, töökoht, töövahendid, eriohud ja riskirühmadesse kuuluvad töötajad;
  • võrdsete võimalustega nii naistele kui meestele: võrdne kohtlemine töökohal, rasedus, sünnituspuhkus, lapsehoolduspuhku;s
  • kaitsega diskrimineerimise eest soo, rassi, usutunnistuse, vanuse, puude ja seksuaalse sättumuse alusel
  • tööõigusega: osaajatöö, tähtajalised lepingud, tööaeg, noorte tööhõive, töötajate teavitamine ja nõustamine.

ELi liikmesriigid peavad tagama, et nende riiklikud õigusaktid kaitsevad ELi tööhõivealaste õigusaktidega (direktiivid) sätestatud õigusi.

Kui leiate, et teie õigusi on rikutud, peaksite kõigepealt pöörduma teie riigi tööinspektsiooni, töövaidluskomisjoni või muu sarnaseid ülesandeid täitva asutuse poole.

Jaga seda lehte