Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Euroopa Sotsiaalfond (ESF)

Investeerimine inimestesse

ESF on Euroopa peamine vahend tööhõive ja sotsiaalse kaasatuse edendamisel. Selle abil saavad inimesed leida töö (või parema töökoha), see aitab ebasoodsas olukorras olevatel inimestel ühiskonda integreeruda ning tagada kõigile eluks õiglasemad võimalused.

ESF teeb seda kõike läbi investeeringute Euroopa inimestesse ja nende oskustesse – nii töötavatesse kui töötutesse, nii noortesse kui vanadesse.

Igal aastal aidatakse fondi abiga ligikaudu 10 miljonit inimest töökoha leidmisel või oma oskuste täiendamisel, eesmärgiga leida tööd tulevikus.

See on oluline:

  • lühiajalises perspektiivis – praeguse majanduskriisi tagajärgede leevendamisel, eelkõige tööpuuduse suurenemise ja vaesuse taseme tõusmise kontekstis;
  • pikemas perspektiivis – osana Euroopa strateegiast oma majanduse ümberkujundamisel, luues lisaks töökohtadele ka kaasava ühiskonna.

Koroonaviiruse kriisist taastumine

2020. aasta mais tegi komisjon ettepaneku ELi sotsiaalse rahastamise programmide muutmise kohta, et lahendada sotsiaal- ja tööhõiveprobleeme kriisijärgsel ajal.

Ühtekuuluvuspoliitika fondid peaksid aastatel 2020–2022 lisaks saama 55 miljardit eurot uusi vahendeid, et võidelda koroonaviiruse negatiivse mõju vastu tööturul. Selleks vahendiks on REACT-EU, mille puhul Euroopa Sotsiaalfond 2014–2020 etendab tööhõive säilitamisel ja sotsiaalse kaasatuse toetamisel võtmerolli.

ELi tulevast 2021.–2027. aasta eelarvet käsitlevate uute ettepanekute raames esitas komisjon muudatusettepanekud ka Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) kohta.

Rahastamine ja eesmärgid ajavahemikul 2014–2020

Asjaomasel ajavahemikul eraldab ESF ligikaudu 80 miljardi euro (jooksevhindades) ulatuses rahalisi vahendeid, et:

Täiendavalt ESFi eesmärkide kohta ajavahemikul 2014–2020

Kes teeb mida?

Euroopa Sotsiaalfondi strateegia ja eelarve üle peavad läbirääkimisi ning langetavad otsuseid ELi liikmesriikide valitsused, Euroopa Parlament ja komisjon ühiselt.

Valitsused koostavad fondi seitsmeaastased rakenduskavad, mille Euroopa Komisjon seejärel heaks kiidab.

Rahalisi vahendeid eraldatakse paljudele erinevatele organisatsioonidele – avalik-õiguslikele asutustele, eraettevõtjatele ja kodanikuühiskonnale –, mis jagavad inimestele praktilist abi töökoha leidmisel või selle säilitamisel.

Täiendavalt Euroopa Sotsiaalfondi kohta

Euroopa Sotsiaalfondi järelevalve ja hindamine

Komisjonil ja liikmesriikidel on jagatud vastutus hinnata ESFi tegevust. Korraldusasutused teostavad hindamisi liikmesriikide tasandil ning komisjon teeb seda ELi tasandil.

Lõpule on viidud järgmised hindamisuuringud: 

Hindamine tugineb riikide ametiasutuste kogutud järjepidevatele, võrreldavatele ja kvaliteetsetele andmetele. Andmeid kasutatakse ka selleks, et jälgida, kas programmide rakendamine kulgeb kavakohaselt. Komisjoni järelevalve- ja hindamissuunised toetavad korraldusasutusi nende ülesannetes.

Avatud andmeplatvorm pakub võimalust visualiseerida andmeid, mis on seotud ajavahemikus 2014–2020 ESFi raames toimunud rahastamise ja saavutustega. Lisateavet pakutakse ka investeeringutega seotud edusammude kohta ELi tasandil. Komisjoni iga-aastastest kokkuvõtlikest / strateegilistest aruannetest leiab teavet ELi tasandi saavutuste kohta.

Vastupidise stsenaariumi mõju hindamised on osa ulatuslikumast ELi kohustusest keskenduda tulemustele ja tõenditel põhinevale poliitikakujundamisele. Euroopa Komisjon toetab ESFi korraldusasutusi vastupidise stsenaariumi mõju hindamistega seotud küsimustes.

Jaga seda lehte