Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Tutvustus

Euroopa Liidu tööhõive- ja sotsiaalpoliitikast on kodanikel praktilist kasu näiteks tööotsingul, kas tööalastel või muudel põhjustel teise liikmesriiki elama asumisel, oma oskuste täiendamisel jne. Peadirektoraat tegeleb globaliseerumisest, Euroopa elanikkonna vananemisest ja sotsiaalse tegelikkuse muutumisest tulenevate probleemidega, tehes seda koostöös liikmesriikide asutustega, sotsiaalpartneritega, kodanikuühiskonna organisatsioonidega ja muude sidusrühmadega.   Näiteid valdkondadest – peadirektoraat tegutseb aktiivselt, et luua:

  • rohkem ja paremaid töökohti vastavalt Euroopa tööhõivestrateegiale (mis ühtlustab asjaomast liikmesriikide poliitikat) Euroopa Sotsiaalfondi kaasabil (mis haldab koos liikmesriikidega igal aastal 9 miljardit eurot).  
  • Töötajate vaba liikumine ja sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine, mis tähendab seda, et igal ELi kodanikul on õigus töötada ja elada mis tahes ELi liikmesriigis ning et inimesed, kes liiguvad ühest liikmesriigist teise, ei kaota oma eeliseid seoses sotsiaalkaitse ja tervishoiuga.
  • paremad töötingimused, kehtestades ühised miinimumnõuded töökohtadele, toetades ja arendades sotsiaalset dialoogi Euroopa tasandil, ajakohastades töösuhteid ning abistades ELi töötajaid kes soovivad liikuda.
  • osalusühiskonna tekkeks vajalikud tingimused, toetades jõupingutusi vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega võitlemisel, sotsiaalkaitsesüsteemide reformimisel ning uute demograafiliste ja sotsiaalsete suundumuste hindamisel. 
  • Euroopa Komisjoni prioriteedid on sätestatud tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalne kaasatusete peadirektoraadi juhtimiskavas.

Teave peadirektor korraldatavate koosolekute kohta

Peadirektorid avaldavad komisjoni läbipaistvuspoliitika raames teavet organisatsioonide või füüsilisest isikust ettevõtjatega toimuvate kohtumiste kohta.

Teave peadirektor Joost Korte korraldatavate koosolekute kohta

Viimase kuue kuu jooksul ei ole seotud uudiseid lisatud.

Jaga seda lehte