Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Euroopa abifond enim puudustkannatavate isikute jaoks (FEAD)

© Shutterstock / addkm

Euroopa abifond enim puudustkannatavate isikute jaoks toetab ELi liikmesriikide meetmeid, mis võetakse selleks, et pakkuda enim puudustkannatavatele isikutele toiduabi ja/või esmast materiaalset abi.

Asjaomane abi hõlmab toitu, riideid ning muid isiklikuks otstarbeks ettenähtud elutähtsaid kaupu, nt jalanõusid, seepi ja šampooni.

Materiaalne abi käib käsikäes sotsiaalse kaasatuse alaste meetmetega, nagu juhised ja toetus inimeste vaesusest väljaaitamiseks.

Riiklikud ametiasutused võivad samuti anda enim puudustkannatavatele isikutele mittemateriaalset abi, et aidata neil paremini ühiskonda integreeruda.

FEADi toetus aitab inimestel astuda esimesed sammud vaesusest ja sotsiaalsest tõrjutusest välja.

FEAD aitab enim puudustkannatavaid isikuid, pöörates tähelepanu nende esmastele vajadustele. See on eeltingimuseks töökoha saamisele või Euroopa Sotsiaalfondi korraldatavates koolitustes osalemisele.

Graafiline ülevaade FEADi programmist ning selle peamistest faktidest ja arvnäitajatest (inglise keeles)

Koroonaviiruse kriisi sotsiaalse mõjuga tegelemine

2020. aasta mais tegi komisjon ettepaneku muuta täiendavalt ühissätete määrust ja enim puudust kannatavate isikute Euroopa abifondi määrust, et reageerida COVID-19 puhangule ja kasvavatele vajadustele. Nende muudatustega tehakse FEADile aastateks 2020, 2021 ja 2022 kättesaadavaks lisavahendid, mis on osa ühtekuuluvuspoliitika suurenenud vahenditest ELi 2014.–2020. aasta eelarves.

Komisjon algatas juba 2020. aasta aprillis FEADi määruse muutmise osana koroonaviirusele reageerimise investeerimisalgatuse+ CRII+ paketist. Selle paketiga suurendati liikmesriikide paindlikkust ja likviidsust.

Kuidas FEAD toimib?

Komisjon kiidab heaks riiklikud programmid ajavahemikuks 2014–2020. Nende alusel teevad riiklikud ametiasutused individuaalseid otsuseid, mis viivad abi kohaletoimetamiseni partnerorganisatsioonide (sageli vabaühenduste) kaudu. Sarnast toimimisviisi on juba kasutatud ühtekuuluvusfondide puhul.

ELi liikmesriigid võivad valida, millist liiki abi (toiduabi või esmane materiaalne abi või nende kahe kombinatsioon) nad soovivad anda. See sõltub nende endi olukorrast ning sellest, kuidas asjaomaseid kaupu saada ja abivajajatele jaotada.

Riiklikud ametiasutused võivad toidu ja kaubad osta ise ning tarnida need partnerorganisatsioonidele või rahastada asjaomaseid organisatsioone, et viimased saaksid vajalikud ostud ise teha. Partnerorganisatsioonid, kes ostavad toidu ja kaubad ise, võivad neid jaotada otse või küsida selleks abi teistelt partnerorganisatsioonidelt.

Partnerorganisatsioonid on avaliku sektori asutused või vabaühendused, kelle valivad välja riiklikud ametiasutused. Valiku aluseks on objektiivsed ja läbipaistvad kriteeriumid, mis on riiklikul tasandil kindlaks määratud.

Kokkuvõte rakendamisest riiklikul tasandil on esitatud FEADi koostatud riikide ülevaadetes

Kui palju rahalisi vahendeid on saadaval?

FEADile on ajavahemikuks 2014–2020 eraldatud üle 3,8 miljardi euro.

Lisaks sellele kaasrahastavad ELi liikmesriigid oma riiklikku programmi vähemalt 15% ulatuses omavahenditest.

Milline on õiguslik alus?

FEADi määrus võeti vastu aastal 2014. Seda muudeti lihtsustamise eesmärgil 2018. aastal – konsolideeritud versioon on veebis kättesaadav. Kõik rakendusaktid ja delegeeritud õigusaktid võeti vastu enne 2016. aasta lõppu.

2020. aasta aprillis jõustusid uued muudatused, millega kehtestati erimeetmed COVID-19 kriisi lahendamiseks.

Seoses COVID-19 kriisile reageerimisega muudeti 2021. aasta veebruaris FEADi määrust, et tagada fondi vahendite suurendamine rahastamisvahendist REACT-EU tehtavate finantsülekannetega.

FEADi kogukond

FEADi kogukond loodi 2016. aastal ja see on avatud liikmesusega võrgustik inimestele, kes pakuvad abi Euroopas enim puudustkannatavatele isikutele. Sinna kuuluvad:

  • riiklikud FEADi korraldusasutused;
  • FEADi rahastatud tegevuses osalevad või sellest huvitatud organisatsioonid;
  • ELi tasandi vabaühendused ja
  • ELi institutsioonid.

See on koht, kus jagada häid tavasid ja toetada uusi ideid.

Lisateave kogukonna ja selle tegevuse kohta.

FEADi seire ja hindamine

Komisjonil ja liikmesriikidel on jagatud vastutus hinnata Euroopa abifondi enim puudust kannatavate isikute jaoks. Korraldusasutused korraldavad hindamisi liikmesriigi ning komisjon ELi tasandil.

Hindamisel võetakse aluseks riiklike ametiasutuste kogutud järjepidevad, võrreldavad ja kvaliteetsed andmed. Andmeid kasutatakse ka selleks, et näha, kas programme rakendatakse plaanikohaselt. Seire- ja hindamisalased komisjoni juhised toetavad korraldusasutusi oma ülesannete täitmisel.

Komisjon teavitab Euroopa Parlamenti ja nõukogu ELi tasandi saavutustest kokkuvõtlike aastaaruannete vahendusel:

FEADi juhtumiuuringud

Kataloogides antakse ülevaade FEADi rahastatud algatustest kogu ELis ning tuuakse esile, kuidas need võivad täiendada muid ELi rahastatavaid programme, nagu Euroopa Sotsiaalfond.

Jaga seda lehte