Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)

Το EESSI είναι ένα σύστημα ΤΠ που βοηθά τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης σε όλη την ΕΕ να ανταλλάσσουν πληροφορίες ταχύτερα και ασφαλέστερα, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης.

Προς το παρόν, οι περισσότερες ανταλλαγές πληροφοριών γίνονται με χαρτί, αλλά αυτές θα αντικατασταθούν με ηλεκτρονικές ανταλλαγές τα επόμενα χρόνια, καθώς τα κράτη μέλη θα βελτιώνουν τη σύνδεσή τους με το EESSI.

Πώς λειτουργεί το EESSI;

Όλες οι επικοινωνίες μεταξύ εθνικών φορέων σχετικά με διασυνοριακές υποθέσεις κοινωνικής ασφάλισης θα πραγματοποιούνται μέσω του EESSI: οι εθνικοί φορείς θα ανταλλάσουν μεταξύ τους δομημένα ηλεκτρονικά έγγραφα και θα τηρούν κοινά συμφωνηθείσες διαδικασίες. Τα έγγραφα αυτά θα διαβιβάζονται μέσω του EESSI στον σωστό προορισμό σε άλλο κράτος μέλος.

Οι υπάλληλοι των φορέων κοινωνικής ασφάλισης θα μπορούν να επιλέγουν από αρχείο εθνικών φορέων τον σωστό προορισμό σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Πότε θα εφαρμοστεί το EESSI σε όλα τα κράτη μέλη;

Το κεντρικό σύστημα EESSI τίθεται σε λειτουργία από την Επιτροπή τον Ιούλιο του 2017 και, από την ημερομηνία αυτή, τα κράτη μέλη έχουν δύο χρόνια να ολοκληρώσουν τις εθνικές τους διατάξεις εφαρμογής του EESSI και να συνδέσουν τους φορείς τους κοινωνικής ασφάλισης με το σύστημα διασυνοριακών ηλεκτρονικών ανταλλαγών.

Ποια θα είναι τα οφέλη του EESSI;

Ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ φορέων κοινωνικής ασφάλισης:

  • το EESSI θα επιταχύνει τις ανταλλαγές μεταξύ εθνικών αρχών. Θα τους δώσει τη δυνατότητα να διεκπεραιώνουν ταχύτερα μεμονωμένες υποθέσεις, και θα διευκολύνει τον ταχύτερο υπολογισμό και την πληρωμή των κοινωνικών παροχών.

Ανταλλαγή ακριβέστερων δεδομένων μεταξύ εθνικών αρχών:

  • Οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης σε όλη την ΕΕ θα χρησιμοποιούν τυποποιημένα ηλεκτρονικά δελτία μεταφρασμένα στη γλώσσα τους, βελτιώνοντας έτσι την πολυγλωσσική επικοινωνία.
  • Το EESSI θα καθιερώσει διασφαλίσεις ώστε τα ανταλλασσόμενα δεδομένα να είναι ακριβή και πλήρη, βοηθώντας έτσι τους φορείς στην καταπολέμηση της απάτης και στον περιορισμό των σφαλμάτων.
  • Το EESSI θα βελτιώσει τη διεκπεραίωση υποθέσεων, εισάγοντας νέες τυποποιημένες ηλεκτρονικές διαδικασίες τις οποίες θα πρέπει να τηρούν οι φορείς· έτσι θα προωθηθεί περαιτέρω η σωστή εφαρμογή των κανόνων συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης.

Ασφαλής μεταχείριση προσωπικών δεδομένων:

  • Το EESSI θα εισαγάγει τη χρήση μιας κοινής ασφαλούς υποδομής για τη διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ φορέων κοινωνικής ασφάλισης.
  • Θα παρέχει τη δυνατότητα ανταλλαγής μηνυμάτων μεταξύ εθνικών φορέων, αλλά δεν θα δημιουργήσει βάση δεδομένων για την κεντρική αποθήκευση τέτοιων μηνυμάτων και προσωπικών δεδομένων. Το περιεχόμενο των μηνυμάτων θα είναι διαθέσιμο μόνο στους εκάστοτε αρμόδιους φορείς, και τα κράτη μέλη θα εξακολουθήσουν να είναι υπεύθυνα για την υψηλού επιπέδου προστασία των δεδομένων, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ. 
  • Το EESSI θα τηρεί τα πλέον σύγχρονα πρότυπα ασφάλειας των ΤΠ.

Διαδώστε αυτή τη σελίδα