Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Κοινωνική Προστασία και Κοινωνική Ένταξη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει και συμπληρώνει τις πολιτικές των κρατών μελών για κοινωνική ένταξη και κοινωνική προστασία.

Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» για μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη έχει θέσει ως στόχο να βγουν από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό τουλάχιστον 20 εκατομμύρια άνθρωποι και να αυξηθεί στο 75% η απασχόληση των ατόμων 20-64 ετών. Οι εμβληματικές πρωτοβουλίες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», μεταξύ των οποίων η πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και η Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας, στηρίζουν την προσπάθεια επίτευξης των στόχων αυτών.

Μέσα από τη δέσμη μέτρων για κοινωνικές επενδύσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει οδηγίες προς τα κράτη μέλη για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας και τη διά βίου επένδυση στην κοινωνία.

Τα μέτρα αυτά συμπληρώνουν:

Πλαίσιο πολιτικής

Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο παρέχει ένα πλαίσιο για τη δρομολόγηση και παρακολούθηση των οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη της ΕΕ, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής "Ευρώπη 2020". Τα διάφορα ζητήματα και οι προτεινόμενες λύσεις περιλαμβάνονται στις συστάσεις ανά χώρα.

Καθώς οι κοινωνικές πολιτικές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής "Ευρώπη 2020", η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει τις προσπάθειες των κρατών μελών για αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων με δράσεις που προβλέπονται στην πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, στη δέσμη μέτρων για κοινωνικές επενδύσεις, καθώς και στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ταμείων, και ιδίως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Πολιτική συνεργασία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας, αξιοποιώντας την Ανοικτή Μέθοδο Συντονισμού (ΑΜΣ) σε τομείς όπως η κοινωνική ένταξη, η υγειονομική περίθαλψη, η μακροχρόνια φροντίδα και οι συντάξεις (κοινωνική ΑΜΣ).

Η κοινωνική ΑΜΣ είναι μια εθελοντική διαδικασία πολιτικής συνεργασίας που βασίζεται σε συμφωνημένους κοινούς στόχους και στη μέτρηση της προόδου για την επίτευξη των στόχων αυτών με βάση κοινούς δείκτες. Η εν λόγω διαδικασία προϋποθέτει τη στενή συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους παράγοντες, όπως τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών.

Διαδώστε αυτή τη σελίδα