Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (FEAD)

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) στηρίζει τις δράσεις των χωρών της ΕΕ για παροχή τροφίμων και/ή βασικής υλικής βοήθειας στους απόρους.

Στη βοήθεια αυτή περιλαμβάνονται τρόφιμα, ρουχισμός και άλλα βασικά είδη προσωπικής χρήσης, όπως υποδήματα ή είδη ατομικής υγιεινής.

Η υλική βοήθεια πρέπει να συνοδεύεται από μέτρα κοινωνικής ένταξης, όπως καθοδήγηση και στήριξη, για να βγουν τα άτομα αυτά από τη φτώχεια.

Οι εθνικές αρχές μπορούν επίσης να στηρίζουν την παροχή μη υλικής βοήθειας προς τους απόρους, ώστε να τους βοηθούν να ενσωματωθούν καλύτερα στην κοινωνία.

Η στήριξη του ΤΕΒΑ θα βοηθά τα άτομα να κάνουν τα πρώτα βήματα εξόδου τους από την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Το ΤΕΒΑ θα βοηθά τους απόρους καλύπτοντας τις βασικές ανάγκες τους, αναγκαία προϋπόθεση για να μπορέσουν να βρουν δουλειά ή να συμμετάσχουν σε προγράμματα επιμόρφωσης, όπως αυτά που στηρίζει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Πώς λειτουργεί το ΤΕΒΑ;

Η Επιτροπή εγκρίνει τα εθνικά προγράμματα για την περίοδο 2014-2020, βάσει των οποίων οι εθνικές αρχές λαμβάνουν συγκεκριμένες αποφάσεις για τη διανομή της βοήθειας μέσω συνεργαζόμενων οργανώσεων (συνήθως, μη κυβερνητικών). Παρόμοια προσέγγιση ακολουθείται ήδη για τα ταμεία συνοχής.

Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να επιλέγουν τόσο το είδος της βοήθειας (τρόφιμα ή βασική υλική βοήθεια, ή συνδυασμό και των δύο) που επιθυμούν να προσφέρουν, ανάλογα με τις δυνατότητές τους, όσο και τον τρόπο απόκτησης και διανομής της βοήθειας.

Οι εθνικές αρχές μπορούν είτε να αγοράζουν οι ίδιες τα τρόφιμα και τα άλλα είδη και να τα προωθούν στις συνεργαζόμενες οργανώσεις, είτε να χρηματοδοτούν τις οργανώσεις για να πραγματοποιούν οι ίδιες την αγορά των ειδών. Οι συνεργαζόμενες οργανώσεις που αγοράζουν οι ίδιες τα τρόφιμα ή άλλα είδη μπορούν είτε να τα διανέμουν απευθείας είτε να ζητούν τη βοήθεια άλλων συνεργαζόμενων οργανώσεων.

Οι συνεργαζόμενες οργανώσεις είναι κρατικοί φορείς ή μη κυβερνητικές οργανώσεις που επιλέγονται από τις εθνικές αρχές σύμφωνα με αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια καθορισμένα σε εθνικό επίπεδο.

Συνοπτική παρουσίαση της υλοποίησης σε εθνικό επίπεδο μπορείτε να βρείτε στα ανά χώρα δελτία του ΤΕΒΑ

Τι ποσά υπάρχουν διαθέσιμα;

Σε πραγματικές τιμές, πάνω από 3,8 δισ. ευρώ διατέθηκαν στο ΤΕΒΑ για την περίοδο 2014-2020.

Επιπλέον, προβλέπεται ότι οι χώρες της ΕΕ συμμετέχουν κατά 15% τουλάχιστον στη συγχρηματοδότηση του εθνικού τους προγράμματος.

Ποια είναι η νομική βάση;

Ο κανονισμός ΤΕΒΑ εγκρίθηκε το 2014. Τροποποιήθηκε το 2018 με αρκετές απλουστεύσεις - η ενοποιημένη έκδοση διατίθεται στο διαδίκτυο.

Όλες οι εκτελεστικές και κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις είχαν εγκριθεί μέχρι το τέλος του 2016.

Δίκτυο ΤΕΒΑ

Το δίκτυο ΤΕΒΑ ιδρύθηκε το 2016 και είναι μια κοινότητα στην οποία μπορούν ελεύθερα να γίνουν μέλη άτομα που παρέχουν βοήθεια σε απόρους στην Ευρώπη. Στο δίκτυο συμμετέχουν:

  • εθνικές αρχές διαχείρισης του ΤΕΒΑ,
  • οργανώσεις που υλοποιούν ή ενδιαφέρονται για δραστηριότητες χρηματοδοτούμενες από το ΤΕΒΑ,
  • ΜΚΟ σε επίπεδο ΕΕ και
  • θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Είναι ένας χώρος ανταλλαγής ορθών πρακτικών και προώθησης νέων ιδεών.

Μάθετε περισσότερα για το δίκτυο και τις δραστηριότητές του.

Παρακολούθηση και αξιολόγηση του ΤΕΒΑ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη μοιράζονται την ευθύνη αξιολόγησης του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους. Οι αρχές διαχείρισης πραγματοποιούν τις αξιολογήσεις σε επίπεδο κράτους μέλους, ενώ η Επιτροπή σε επίπεδο ΕΕ.

Οι αξιολογήσεις γίνονται με βάση συνεπή, συγκρίσιμα και ποιοτικά δεδομένα τα οποία συλλέγουν οι εθνικές αρχές. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται επίσης για να παρακολουθείται κατά πόσο τα προγράμματα υλοποιούνται όπως έχουν σχεδιαστεί. Οι αρχές διαχείρισης βοηθούνται στο έργο τους από τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής σχετικά με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση.

Η Επιτροπή παρουσιάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν σε επίπεδο ΕΕ, μέσω ετήσιων συνοπτικών εκθέσεων.

Διαδώστε αυτή τη σελίδα