Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (FEAD)

© Shutterstock / addkm

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (FEAD) στηρίζει τις δράσεις των χωρών της ΕΕ για παροχή τροφίμων και/ή βασικής υλικής βοήθειας στους απόρους.

Στη βοήθεια αυτή περιλαμβάνονται τρόφιμα, ρουχισμός και άλλα βασικά είδη προσωπικής χρήσης, όπως υποδήματα ή είδη ατομικής υγιεινής.

Η υλική βοήθεια πρέπει να συνοδεύεται από μέτρα κοινωνικής ένταξης, όπως καθοδήγηση και στήριξη, για να βγουν τα άτομα αυτά από τη φτώχεια.

Οι εθνικές αρχές μπορούν επίσης να στηρίζουν την παροχή μη υλικής βοήθειας προς τους απόρους, ώστε να τους βοηθούν να ενσωματωθούν καλύτερα στην κοινωνία.

Η στήριξη του FEAD θα βοηθά τα άτομα να κάνουν τα πρώτα βήματα εξόδου τους από την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Το FEAD θα βοηθά τους απόρους καλύπτοντας τις βασικότερες ανάγκες τους, κάτι που είναι αναγκαία προϋπόθεση για να μπορέσουν να βρουν δουλειά ή να συμμετάσχουν σε προγράμματα επιμόρφωσης, όπως αυτά που στηρίζει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Γραφική επισκόπηση του προγράμματος FEAD και των κυριότερων στοιχείων και αριθμών (στα αγγλικά)

Αντιμετώπιση των κοινωνικού αντικτύπου της κρίσης του κορονοϊού

Τον Μάιο 2020, η Επιτροπή πρότεινε περαιτέρω τροποποιήσεις του κανονισμού περί κοινών διατάξεων και του κανονισμού FEAD, με σκοπό την αντιμετώπιση της κρίσης COVID-19 και των αυξανόμενων αναγκών. Βάσει αυτών των τροποποιήσεων, διατίθενται συμπληρωματικοί πόροι από το FEAD για τα έτη 2020, 2021 και 2022, ως μέρος των αυξημένων πόρων για την πολιτική συνοχής στο πλαίσιο του προϋπολογισμού 2014-2020 της ΕΕ.

Τον Απρίλιο του 2020, η Επιτροπή είχε ήδη αναλάβει πρωτοβουλία για την τροποποίηση του FEAD στο πλαίσιο της δέσμης «Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού+», CRII+. Η δέσμη αυτή εισήγαγε μεγαλύτερη ευελιξία και ρευστότητα για τα κράτη μέλη.

Πώς λειτουργεί το FEAD;

Η Επιτροπή εγκρίνει τα εθνικά προγράμματα για την περίοδο 2014-2020, βάσει των οποίων οι εθνικές αρχές λαμβάνουν συγκεκριμένες αποφάσεις για τη διανομή της βοήθειας μέσω συνεργαζόμενων οργανώσεων (συνήθως, μη κυβερνητικών). Παρόμοια προσέγγιση ακολουθείται ήδη για τα ταμεία συνοχής.

Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να επιλέγουν τόσο το είδος της βοήθειας (τρόφιμα ή βασική υλική βοήθεια, ή συνδυασμό και των δύο) που επιθυμούν να προσφέρουν, ανάλογα με τις δυνατότητές τους, όσο και τον τρόπο απόκτησης και διανομής της βοήθειας.

Οι εθνικές αρχές μπορούν είτε να αγοράζουν οι ίδιες τα τρόφιμα και τα άλλα είδη και να τα προωθούν στις συνεργαζόμενες οργανώσεις, είτε να χρηματοδοτούν τις οργανώσεις για να πραγματοποιούν οι ίδιες την αγορά των ειδών. Οι συνεργαζόμενες οργανώσεις που αγοράζουν οι ίδιες τα τρόφιμα ή άλλα είδη μπορούν είτε να τα διανέμουν απευθείας είτε να ζητούν τη βοήθεια άλλων συνεργαζόμενων οργανώσεων.

Οι συνεργαζόμενες οργανώσεις είναι κρατικοί φορείς ή μη κυβερνητικές οργανώσεις που επιλέγονται από τις εθνικές αρχές σύμφωνα με αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια καθορισμένα σε εθνικό επίπεδο.

Συνοπτική παρουσίαση της υλοποίησης σε εθνικό επίπεδο μπορείτε να βρείτε στα ανά χώρα δελτία του FEAD

Τι ποσά έχει στη διάθεσή του το FEAD;

Σε πραγματικές τιμές, πάνω από 3,8 δισ. ευρώ διατέθηκαν στο FEAD για την περίοδο 2014-2020.

Επιπλέον, προβλέπεται ότι οι χώρες της ΕΕ συμμετέχουν κατά 15% τουλάχιστον στη συγχρηματοδότηση του εθνικού τους προγράμματος.

Ποια είναι η νομική βάση;

Ο κανονισμός FEAD εγκρίθηκε το 2014. Τροποποιήθηκε το 2018 με αρκετές απλουστεύσεις - η ενοποιημένη έκδοση διατίθεται στο διαδίκτυο. Όλες οι εκτελεστικές και κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις είχαν εγκριθεί μέχρι το τέλος του 2016.

Τον Απρίλιο του 2020, τέθηκαν σε ισχύ νέες τροποποιήσεις οι οποίες προέβλεπαν ειδικά μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης COVID-19.

Τον Φεβρουάριο του 2021, ο κανονισμός για το FEAD τροποποιήθηκε προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το Ταμείο μπορεί να ενισχυθεί με μεταφορές κονδυλίων από το REACT-EU για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορονοϊού.

H κοινότητα του FEAD

H κοινότητα του FEAD ιδρύθηκε το 2016 και αποτελείται από ένα δίκτυο στο οποίο μπορούν να γίνουν ελεύθερα μέλη άτομα που παρέχουν βοήθεια σε απόρους στην Ευρώπη. Συμμετέχουν:

  • εθνικές αρχές διαχείρισης του FEAD,
  • οργανώσεις που υλοποιούν ή ενδιαφέρονται για δραστηριότητες χρηματοδοτούμενες από το FEAD,
  • ΜΚΟ σε επίπεδο ΕΕ και
  • θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Είναι ένας χώρος ανταλλαγής ορθών πρακτικών και προώθησης νέων ιδεών.

Μάθετε περισσότερα για την κοινότητα και τις δραστηριότητές της.

Παρακολούθηση και αξιολόγηση του FEAD

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη μοιράζονται την ευθύνη αξιολόγησης του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους. Οι αρχές διαχείρισης πραγματοποιούν τις αξιολογήσεις σε επίπεδο κράτους μέλους, ενώ η Επιτροπή σε επίπεδο ΕΕ.

Οι αξιολογήσεις γίνονται με βάση συνεπή, συγκρίσιμα και ποιοτικά δεδομένα τα οποία συλλέγουν οι εθνικές αρχές. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται επίσης για να παρακολουθείται κατά πόσο τα προγράμματα υλοποιούνται όπως έχουν σχεδιαστεί. Οι αρχές διαχείρισης υποβοηθούνται στο έργο τους από τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής σχετικά με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση.

Η Επιτροπή παρουσιάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν σε επίπεδο ΕΕ, μέσω ετήσιων συνοπτικών εκθέσεων:

Περιπτωσιολογικές μελέτες του FEAD

Οι κατάλογοι αυτοί παρέχουν ένα πανόραμα των πρωτοβουλιών που χρηματοδοτεί το FEAD σε όλη την ΕΕ και, παράλληλα, παρουσιάζουν πώς μπορούν αυτές να συμπληρώνουν ενδεχομένως άλλα προγράμματα που χρηματοδοτεί η ΕΕ, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο:

Διαδώστε αυτή τη σελίδα