Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Άξονας PROGRESS του EaSI

Άξονας PROGRESS του EaSI

Εκσυγχρονισμός της κοινωνικής πολιτικής και της πολιτικής για την απασχόληση

Ο άξονας PROGRESS του προγράμματος EaSI βοηθά την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να βελτιώσουν τις πολιτικές σε τρεις θεματικούς τομείς:

Στόχοι

 • Ανάπτυξη και διάδοση υψηλής ποιότητας συγκριτικών αναλυτικών γνώσεων.
 • Διευκόλυνση της αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών χωρίς αποκλεισμούς, της αμοιβαίας μάθησης και του διαλόγου.
 • Παροχή χρηματοδοτικής στήριξης για τις δοκιμές καινοτομιών στους τομείς της κοινωνικής πολιτικής και της πολιτικής για την αγορά εργασίας.
 • Παροχή χρηματοδοτικής στήριξης σε οργανώσεις, ώστε να ενισχυθεί η ικανότητά τους να αναπτύσσουν, να προωθούν και να στηρίζουν την εφαρμογή των μέσων και των πολιτικών της ΕΕ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

Πρόσβαση στον άξονα PROGRESS του EaSI έχουν όλοι οι δημόσιοι και/ή ιδιωτικοί φορείς, παράγοντες και οργανισμοί, και ειδικότερα:

 • οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές·
 • οι υπηρεσίες απασχόλησης·
 • οι εξειδικευμένοι οργανισμοί που προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης·
 • οι κοινωνικοί εταίροι·
 • οι μη κυβερνητικές οργανώσεις·
 • τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τα ερευνητικά ιδρύματα·
 • οι εμπειρογνώμονες αξιολόγησης και εκτίμησης αντικτύπου·
 • οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες·
 • τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Ο άξονας PROGRESS μπορεί να στηρίζει τη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, ειδικότερα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, τον ΟΟΣΑ, τη ΔΟΕ, άλλους φορείς των Ηνωμένων Εθνών και με την Παγκόσμια Τράπεζα.

Υποβολή αίτησης

Οι προς χρηματοδότηση δραστηριότητες καθορίζονται σε πρόγραμμα εργασίας που εγκρίνει η επιτροπή προγράμματος.

Για να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης, οι επιλέξιμοι οργανισμοί πρέπει να ανταποκριθούν σε πρόσκληση υποβολής προσφορών ή/και σε πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

Χρηματοδότηση

Το 61% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος EaSI θα διατεθεί για τον άξονα PROGRESS. Το 15 έως 20% αυτής της ποσόστωσης θα διατεθεί για πειραματισμούς στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του δυναμικού της για απασχόληση και κοινωνική καινοτομία.

Διαδώστε αυτή τη σελίδα